poniedziałek, 22 lipca, 2024

Uprawnienia prowadzącego strzelanie

Share

REGULAMIN UZYSKIWNIA UPRAWNIEŃ PROWADZĄCEGO STRZELANIE

Na podstawie §2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca
2000 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 234 z późniejszymi zmianami) Zarząd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
uchwala regulamin uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie.
§ 1
Regulamin określa wymagania i kwalifikacje osób, program szkolenia oraz wzory dokumentów
potwierdzających kwalifikacje prowadzącego strzelanie.
§ 2
1. Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) odbyła co najmniej 16-sto godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania
pomocy medycznej lub ukończyła kurs instruktorski / trenerski zawierający zagadnienia jak w § 3;
c) posiada patent strzelecki lub licencję sędziego sportu strzeleckiego klasy pierwszej lub licencję trenera *1);
d) posiada licencję zawodnika lub licencję sędziego sportu strzeleckiego lub licencję trenera.
2. Organizatorem bezpośrednim szkolenia może być:
a) firma (szkoła lub ośrodek) prowadząca działalność szkoleniową w sporcie strzeleckim
b) wojewódzki związek strzelectwa sportowego lub klub sportowy posiadający licencję klubową PZSS
3. Szczegółowy program kursu i wykaz kadry wykładowców należy złożyć w biurze PZSS na 30 dni przed
planowanym szkoleniem.
4. Listę uczestników szkolenia należy złożyć w biurze PZSS najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia kursu (w wersji
elektronicznej).
5. Wykaz osób, które ukończyły szkolenie należy złożyć w ciągu 7 dni po zakończeniu szkolenia (w wersji
elektronicznej) wraz z dowodem wpłaty za wydanie legitymacji.
6. Wykazy o których mowa w ust. 4 i 5 muszą zawierać imię i nazwisko oraz nr licencji.
7. Uprawnienie prowadzącego strzelanie wydane na podstawie licencji trenera lub licencji sędziego jest
ważne na czas ważności tych dokumentów.
§ 3
W programie szkolenia powinny znajdować się następujące tematy z liczbą godzin nie mniej niż:
1. Zadania i obowiązki prowadzącego strzelanie – 2 godz.
2. Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w sporcie strzeleckim, sposoby obchodzenia się z bronią i zasady
zachowania się osób przebywających na strzelnicy – 2 godz.
3. Budowa i działanie pistoletów, rewolwerów, karabinów i strzelb gładkoluf. – 2 godz.
4. Techniki strzelania oraz sposoby przyjmowania postaw strzeleckich – 2 godz.
5. Metodyka prowadzenia zajęć (trening, zawody) – 2
6. Praktyczne prowadzenie zajęć (strzelanie oraz trening bez strzałowy) – 3 godz.
7. Pierwsza pomoc przedlekarska – 3 godz.
§ 4
PZSS prowadzi dokumentację i ewidencję wydanych legitymacji
§ 5
Wzór legitymacji, o której mowa w § 4 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
§ 6

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 r.

*1)
– dotyczy licencji trenerskich wydanych przed 31.12.2014

Przeczytaj także

Reklama

News