sobota, 22 czerwca, 2024

Tactical Polish Sniper Challange IX

Share

 

Celem zawodów jest doskonalenie umiejętności strzeleckich w strzelaniu dynamicznym długodystansowym na dystansie od 300m do 1500m. Jak również propagowanie konkurencji strzelań taktycznych w gronie cywilnym, od uczestników będziemy wymagać nie tylko profesjonalnych umiejętności strzeleckich, ale także wytrwałości, cierpliwości, spostrzegawczości, kreatywności oraz odporności psychicznej.

Miejsce zawodów: Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Drawsko

Termin: 08 – 10 kwietnia 2022

Regulamin

Rejestracja 

Organizator
Klub Sportowy CWS

Regulamin: TPS Competition
Celem zawodów jest doskonalenie umiejętności strzeleckich w strzelaniu dynamicznym długodystansowym na dystansie od 300m do 1000 m oraz pistoletowym od 5 m i dalej. Jak również propagowanie konkurencji strzelań taktycznych w gronie cywilnym, od uczestników będziemy wymagać nie tylko profesjonalnych umiejętności strzeleckich, ale także wytrwałości, cierpliwości, spostrzegawczości, kreatywności oraz odporności psychicznej.

TPS Competition są rywalizacją zespołów dwuosobowych.

W zawodach mogą brać udział instytucje, firmy jak i osoby prywatne posiadające stosowne pozwolenia na broń palną.

Zawody będą zawierały konkurencje wymagające od strzelającego dużej precyzji strzału podczas krótkiego czasu, oraz wykonania strzelań z różnych postaw strzeleckich.

„… przez płynność do szybkości nic kosztem doskonałości z odrobiną elastyczności …”

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
W czasie zawodów zawodnicy przemieszczają się z bronią (każdy egzemplarz) nie załadowaną i bez podłączonego magazynka.
Broń można ładować tylko i wyłącznie na stanowisku strzeleckim po uprzedniej komendzie sędziego.
WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
Ochronniki wzroku oraz słuchu,
Karabin/karabinek wraz z lunetą – amunicja ok 350 szt./para strzelecka,
Pistolet – amunicja minimum 30 szt./para strzelecka.
WYPOSAŻENIE ZABRONIONE
Zabrania się korzystania z amunicji zapalającej, sygnałowej, wielozadaniowej oraz z rdzeniem stalowym.
UCZESTNICTWO
W zawodach mogą brać udział osoby posiadające ważną licencję PZSS, osoby zrzeszone w klubach i stowarzyszeniach strzeleckich oraz sympatycy strzelectwa, służby mundurowe.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
NAGRODY
Po zawodach dyplomy od I do III miejsca

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia prosze przesyłać za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie w zakładce “Zapisy”

Ilość miejsc startujących ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona opłatą startową.

Zawodnicy z Polski – termin rejestracji do 03 kwietnia 2022.

Zawodnicy z zagranicy – termin rejestracji do 18 marca 2022.

KOSZTY UCZESTNICTWA
Startowe 500,- zł /osoba

Wpłaty dokonuje się na konto w Bank PeKao SA o numerze konta:

57 1240 3770 1111 0011 0883 5673

Tytuł przelewu:

Imię i Nazwisko zawodnika wraz z dopiskiem TPS2022 – opłata startowa.

SPRAWY RÓŻNE
Wadium za rozpatrzenie protestu zawodnika na piśmie – 150 zł. Po uznaniu protestu zwrot wadium w przypadku uznania protestu jako zasadny.

Wszystkie osoby biorące udział w zawodach jeżeli chcą być ujęte w komunikacie klasyfikacyjnym umieszczonym na stronie PomZSS podczas rejestracji w biurze zawodów muszą okazać aktualną licencję zawodniczą PZSS.

Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach, nie ujętych niniejszym regulaminem, podejmują organizatorzy zawodów oraz Sędzia Główny Zawodów

 1. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
  Zawodnik musi przestrzegać regulaminu strzelnicy/poligonu, oraz bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na strzelnicy/poligonie oraz poza nią.

1.1 Broń musi pozostawać rozładowana podczas całych zawodów z wyjątkiem bezpośredniego nadzoru obsługi sędziowskiej na torach strzeleckich.
1.2 W strefie bezpieczeństwa zawodnicy mogą posługiwać się jedynie rozładowaną bronią. Wszelkie czynności manipulacyjne (poza przebiegiem) wykonywane mogą być tylko w wyżej wymienionej strefie
1.3 Przenoszenie karabinów oraz pistoletów
1.3.1 Jeżeli karabiny nie są przenoszone w pudełkach lub pokrowcach, to ich lufy muszą być skierowane w dół lub w górę.
1.3.2 Pistolety muszą być przenoszone w pudełkach lub pokrowcach albo w kaburach.
1.4 Odkładanie broni
1.4.1 Podczas przebiegu na torze od zawodnika może być wymagane odłożenie jednego rodzaju broni w celu wykorzystania innego rodzaju, lub przejście na inny rodzaj broni. Broń taka musi być zabezpieczona. Broń krótka w przypadku wykorzystywania broni długiej, musi być w kaburze. Odłożona broń nie może znajdować się dalej niż na wyciągnięcie ręki.
1.4.2 Jeżeli pistolet nie jest wyposażony w zewnętrzny bezpiecznik, a posiada urządzenie zwalniające kurek (dekoker), musi ono być użyte.
1.4.3 Broń długa musi mieć włączone bezpieczniki zewnętrzne. W przypadku odrzucenia, przejścia na broń krótką.
1.5 Polecenia obsługi wykonywane będą bezzwłocznie i bezsprzecznie w innym wypadku zespół otrzyma dyskwalifikację i zostanie usunięty z zawodów.
Bezpieczeństwo zawodników, obsługi i osób przebywających na poligonie jest priorytetem.

 1. KOMENDY I PROCEDURY NA TORZE
  2.1.0 Komendy na torze strzeleckim
  2.1.1 Przebieg toru rozpoczyna się od komendy „Uwaga” (Przygotuj się) – niezależnie od ilości broni wykorzystywanej na torze (jeśli w ogóle), i kończy w momencie stwierdzenia przez zawodnika pokonania danego toru, chyba, że opis toru przewiduje inaczej.
  2.1.2 Sędzia stanowiskowy bezpośrednio nadzoruje wszystkie czynności zawodnika związane z ładowaniem i przygotowaniem każdego rodzaju broni i odkładaniem jej do miejsc lub urządzeń startowych.
  2.1.3 „Czy jesteś gotowy?” – komenda po której zawodnik przygotowuje się do pokonania przebiegu lub informuje, że do takiego przebiegu nie jest gotowy. Czas przygotowawczy to nie dłużej niż 2 minuty od zakończenia odczytania przebiegu toru, chyba że opis toru przewiduje inaczej lub taka informacja zostanie udzielona przez sędziego. Po czasie 2 minut sędzia daje czas-start niezależnie czy zawodnik pozytywnie czy negatywnie odpowiedział na komendę.
  2.1.4 Brak negatywnej odpowiedzi zawodnika po wydaniu komendy „Czy jesteś gotowy?” oznacza, że zawodnik w pełni zrozumiał wymagania toru i jest gotowy do jego rozpoczęcia. Jeżeli zawodnik nie jest gotowy, powinien oświadczyć “No” lub “Not Ready” (Nie lub Niegotowy). Celowym jest, aby zawodnik przyjął pozycję startową, gdy jest gotowy do rozpoczęcia przebiegu, aby wskazać tym samym sędziemu swoją gotowość.
  2.1.5 “Stop”: Każdy Sędzia przydzielony do obsługi toru może wydać komendę “Stop” podczas przebiegu. W takim przypadku zawodnik musi natychmiast zaprzestać strzelania, zatrzymać się i czekać na dalsze instrukcje.
  2.1.6 „Jeżeli skończyłeś, rozładuj i pokaż do sprawdzenia” Jeżeli zawodnik zakończył strzelanie, musi opuścić swoją broń – z lufą skierowaną w stronę głównego kulochwytu, z pustym magazynkiem rurowym, odłączonym magazynkiem, pustą komorą nabojową i zamkiem w tylnym położeniu, do sprawdzenia przez Sędziego. Sędzia będzie towarzyszył i instruował zawodnika podczas rozładowywania broni.
  2.1.7 Domyślna pozycja startowa. Zawodnik przyjmuje pozycję startową opisaną w pisemnym opisie toru. W przypadku braku takiego opisu – wskazaną przez sędziego. Stan załadowania broni znajduje się w opisie toru. W przypadku braku – informuje sędzia.
  2.2.0 Tory nie strzeleckie
  2.2.1 W trakcie zawodów zawodnik może napotkać szereg zadań nie strzeleckich do których musi podejść z pełną koncentracją.
  2.2.2 Opis torów będzie pełny i jednoznaczny.
  2.2.3 Opis torów narzuci formę jego rozwiązania, miejsce rozpoczęcia i zakończenia.
  3.0 PUNKTACJA
  3.1. Punktacja opiera się na zasadzie in plus. Czyli wynik przedstawiany jest w formie sumarycznego wyniku punktowego. Wygrywa zespół posiadający najwięcej punktów.
  3.2 Każde zadanie posiada własną jednoznaczną, jasną punktacje. Ilość punktów zależy od stopnia trudności – wagi zadania.
  3.3 Ilość punktów jest podana w opisie toru/zadania.
 2. DYSKWALIFIKACJA
  4.1 Dyskwalifikacja oznacza brak możliwości kontynuowania zawodów.
  4.2 Naruszenia zasad bezpieczeństwa nie podlegają procedurze odwołania.
  4.3 Dyskwalifikacji podlegają zawodnicy, którzy swoim działaniem wprowadzają niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia swojej osobie lub osobom przebywającym na strzelnicy/poligonie, jak celowanie we własne części ciała czy łamania kątów bezpieczeństwa, chodzenie z załadowaną bronią itd.
  4.4. Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie, za które w szczególności uznaje się:
  4.4.1 Celowe zmienianie celów przed ich punktowaniem w celu uzyskania przewagi lub uniknięcia kar.
  4.4.2. Zmienianie lub fałszowanie metryczek.
  4.4.3 Brak poszanowania otrzymanego wyniku w szczególności tzw. procedur przez sędziego stanowiskowego
  4.4.4 Dyskwalifikacja zawodnika wynika z jego winy, w związku z czym nie przysługuje zwrot kosztów startowego
 3. BROŃ
  5.1 Broń krótka – pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu. Dowolna możliwość montażu celowników, latarek, wskaźników czy innych elementów wyposażenia broni.
  Karabin wyborowy – karabin wyborowy typu repetier lub semi o kalibrze nie większym niż 50 BMG. Dowolna możliwość montażu celowników, latarek, wskaźników czy innych elementów wyposażenia broni.
  5.2 Każdy zawodnik z teamu musi posiadać pistolet oraz karabin wyborowy.
  5.2.1 Ilość amunicji – patrz WYPOSAŻNIE OBOWIĄZKOWE niniejszego regulaminu
 4. KABURY I WYPOSAŻENIE
  Nie ma ograniczeń co do wyposażenia przenoszonego przez zawodnika. Określone jest tylko minimum dotyczące ilości amunicji i broni. Można posiadać więcej broni i amunicji.

6.1 Broń krótka ma być przenoszona w kaburze.
6.2 Broń długa w pokrowcu/plecaku, lub na pasie nośnym (otwarty zamek, flaga bezpieczeństwa).
6.4 Zgodnie z punktem 1.1 cała broń ma być rozładowana w czasie zawodów poza zadaniami ogniowymi, niezastosowanie się do tego punktu powoduje natychmiastową dyskwalifikację.
6.5 Całość wyposażenia ma być w zasięgu ręki cały czas w ciągu zawodów.
7. RESHOTY
Reshoty nie są przewidywane. Zawodnik ma sobie radzić ze wszystkimi napotkanymi trudnościami samodzielnie.

W sytuacji, kiedy zawodnicy pokonując tor spotkają się ze znaczącymi różnicami w budowie czy działaniu toru, tor zostanie wyzerowany.

 1. ODWOŁANIA
  8.1 W pierwszej instancji decyzje będą podejmowane przez sędziego stanowiskowego.
  8.2 Jeżeli zawodnik nie zgodzi się z decyzją sędziego stanowiskowego, sędzia główny wysłuchuje jednej, a następnie drugiej strony i podejmuje ostateczną nieodwołalną decyzję.
  8.3 Wszelkie dyskusje uznane będą za zachowanie niesportowe i skutkować będą dyskwalifikacją.
 2. DODATKOWE
  9.1 Zespoły posiadają narzucone ramy czasowe dojścia do punktów. Tory posiadają okno czasowe dla każdego zespołu, tj. w danym czasie może wykonywać zadanie tylko konkretny zespół/zespoły. Spóźnienie się skutkować będzie brakiem możliwości wykonania zadania i zdobycia punktów.
  9.2 Każdy z zawodników musi posiadać IPMED – indywidualny zestaw medyczny.
  9.3 Po rejestracji każdy z zawodników otrzyma swój specjalny, unikalny numer, którym posługuje się do końca zawodów.
  9.4 Ubezpieczenie OC i NNW jest w cenie opłaty startowej.
  9.5 Każdy zawodnik zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem i podpisania odpowiedniej listy. W innym wypadku nie otrzymuje dopuszczenia do zawodów.
  9.6 Od momentu startu do zakończenia zawodów obowiązuje pełne maskowania zawodnika jak i całości jego wyposażenia (w tym broni).
  9.7 Osoby bez pozwolenia w Polsce, muszą udostępnić skan paszportu/dowodu, oraz pozwolenia na broń.
  Regulamin jest zastrzeżony dla zawodów TPS Challenge 2022

Przeczytaj także

Reklama

News