sobota, 22 czerwca, 2024

Strix PRS.223Rem Podwórze Koguta Zielnowo

Share

 

Nasi Przyjaciele z KSI Klub Strzelających Inaczej zapraszają na zawody w stylu PRS do Zielniewa na Kaszuby. Poniżej znajdziecie więcej informacji na ten temat.

30.10.2021 Podwórze Koguta – Zielnowo

Treść wiadomości:
– 6 torów
– 60 strzałów

Dwie klasy sprzętowe:
– karabin powtarzalny (repetier) z optyką
– karabin samopowtarzalny z optyką

Zawody w stylu PRS dedykowane karabinkom AR15 ale dopuszczamy inne kalibry pośrednie (o energii nie przekraczającej 2200 J).

Rejestracja:
https://practiscore.com/strix-prs-223rem-october/register

Regulamin zawodów strzeleckich STRIX PRS.223Rem
Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej (KSI) Lk-1154/2021

Zawody Strix PRS.223Rem są to zawody strzeleckie w praktycznym strzelaniu z
karabinu/karabinka centralnego zapłonu na dystansach od 10 m do 350 m.
Zawody mają sprawdzać umiejętności praktycznego strzelania z karabinu (kalibry pośrednie).
Są zawodami dedykowanymi dla strzelców sportowych i kolekcjonerów.
Presja czasu, wymuszone postawy strzeleckie, umiejętność posługiwania się celownikiem
optycznym.
1. Postanowienia ogólne
1.1. Cel zawodów:
• Popularyzacja strzelectwa sportowego.
• Doskonalenie praktycznych umiejętności strzeleckich.
• Propagowanie praktycznych, precyzyjnych strzelań z karabinów z celownikami
optycznymi.
• Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk strzeleckich oraz integracja środowiska.
• Wyłonienie najlepszych zawodników.
1.2. Organizator zawodów:
• Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej Gdynia Lk-1154/2021
1.3. Termin i miejsce zawodów:
• Zawody odbędą się na Strzelnicy Sportowej – „Podwórze Koguta – Strzelnica
w Zielnowie (https://goo.gl/maps/E8DXWi4mUikhbiPG6)
• Rejestracja drogą elektroniczną:
• Zawody odbywają się w dniach:
◦ wyznaczonych w kalendarzu klubowym KSI dostępnym na stronie klubu,
• Rejestracja i odbiór metryczek odbywa się w godzinach 14:00-15:00
• Starty 15:00-19:30 (w przypadku dużego zainteresowania istnieje możliwość
uruchomienia porannej zmian 10:00-14:30)
• Wpisowe: 150 zł wpłacane przelewem na konto podane przez organizatora zawodów
◦ konto: 62 1140 2004 0000 3902 7802 1079
◦ tytułem: Imię Nazwisko, darowizna
• Liczba miejsc startowych ograniczona.
1.4. Program zawodów:
Zawody rozgrywane są w jednej konkurencji w klasach sprzętowych:
• Karabin centralnego zapłonu powtarzalny (repetier) zapłonu z optyką
• Karabin centralnego zapłonu samopowtarzalny zapłonu z optyką
1.5 Broń:
• Karabin/karabinek centralnego zapłonu (repetier lub samopowtarzalny):
• Z uwagi na wytrzymałość celów metalowych tylko broń/kalibry o energii kinetycznej
pocisku poniżej 2200J (np. .223Rem, 5,45×39 mm, 7,62×39 mm itp.)
1.6 W zawodach uczestniczyć mogą osoby posiadające patent strzelecki i licencje sportową
(wszelkie inne osoby za zgoda Sędziego Głównego), które zarejestrowały się
w wyznaczonym terminie i opłaciły wpisowe.
1.7 Każdy zawodnik, który z przyczyn technicznych lub innych zamierza opuścić rejon
rozgrywania zawodów jest zobowiązany do zgłoszenia takiego faktu do Sędziego Głównego
pod groźbą dyskwalifikacji z całych zawodów.
2. Zasady bezpieczeństwa
2.1 Zawodnicy zobowiązani są do:
• przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
• postępowania zgodnie z regulaminem zawodów oraz opisami torów,
• zachowania zgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami FAIR PLAY,
• wszystkie osoby uczestniczące w zawodach są zobowiązane do używania środków
ochrony wzroku i słuchu.
2.2 Każdą broń w czasie zawodów należy przenosić rozładowaną tzn.:
• bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej broni;
• bez podpiętego magazynka, jeżeli broń jest w takowy wyposażona, z lufą skierowaną
w górę lub w dół;
• z zamkiem w tylnym położeniu i włożoną flagą bezpieczeństwa w komorę nabojową;
• broń można także przenosić w futerałach lub pokrowcach;
• jakiekolwiek inne czynności z bronią można prowadzić tylko na komendę sędziego
z lufą skierowaną w stronę wskazaną przez sędziego lub w strefie bezpieczeństwa.
2.3 Strefa bezpieczeństwa – wyraźnie oznakowane, bezpieczne miejsce przeznaczone do
prób, ćwiczenia, sprawdzania, czyszczenia i napraw broni. Zakazane jest operowanie w niej
jakąkolwiek amunicją, jej częściami (np. łuskami) lub atrapami pod groźbą dyskwalifikacji.
2.4 Broń rozładowana – broń, w której komora nabojowa jest pusta oraz nie jest do niej
podłączony magazynek.
2.5 Komendy używane podczas zawodów:
• „Ładuj” – oznacza przypięcie magazynka z amunicją
• „Gotów”
• „Start” – zawodnik może rozpocząć wykonanie zadania strzeleckiego, początek
pomiaru czasu
• „Koniec – przerwij strzelanie” („Stop – przerwij strzelanie”). – zawodnik
przerywa zadanie strzeleckie
Czas przebiegu liczony jest od komendy Start do komendy stop i jest mierzony
stoperem.
3. Broń i wyposażenie zawodnika
3.1 Obowiązkowe minimalne wyposażenie zawodnika na czas zawodów:
• broń,
• ochrona wzroku i słuchu,
• minimalna ilość 60 sztuk amunicji do karabinu, aby ostrzelać wszystkie cele.
3.2 Zawodnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyposażenie, broń oraz amunicję
używaną przez siebie w czasie zawodów. Każdy element wyposażenia i broni używany przez
zawodnika w czasie zawodów musi być w pełni sprawny.
3.3 Broń, amunicja i wyposażenie zawodnika muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa oraz
regulaminu strzelnicy.
3.4 W czasie całych zawodów zawodnik musi korzystać z tej samej broni.
3.5 W razie jakichkolwiek wątpliwości Sędzia Główny decyduje o zgodności broni
i wyposażenia zawodnika z przepisami bezpieczeństwa oraz regulaminem zawodów, a jego
decyzja w tym zakresie jest ostateczna.
3.6 Amunicja: Całkowity zakaz używania amunicji niedozwolonej do strzelań sportowych.
3.7 Dopuszczone jest używanie: dwójnogów przymocowanych do broni, trójnogów,
worków strzeleckich i innych akcesoriów przyniesionych przez zawodnika z
zastrzeżeniem, że w momencie rozpoczęcia przebiegu zawodnik musi mieć cały używany
podczas przebiegu na torze sprzęt na sobie (nie może on dotykać ziemi)
3.8 Wszelkie wątpliwości dotyczące broni, wyposażenia będą rozwiązywane przez Sędziego
Głównego, którego decyzja jest ostateczna.
4. Tory strzeleckie i sposób oceniania
4.1 O przebiegu toru strzeleckiego zawodnik zostanie poinformowany przed jego
rozpoczęciem w sposób pisemny (karta opisu toru).
4.2 Tory strzeleckie będą od zawodnika wymagały m.in. umiejętności strzelania z różnych
postaw, na dystansach podanych w opisie toru oraz w ograniczonym czasie.
• Każdy tor ma swój indywidualny limit czasu -zazwyczaj są to 4 minuty.
4.3 Rodzaje celów wykorzystywanych w czasie zawodów
– cele metalowe, papierowe.
4.4 Wynik zawodnika na torze wyrażony jest sumą punktów uzyskanych za trafienie celów
w ograniczonym czasie.
4.5 Wynik zawodnika w zawodach uzyskuje się sumując wyniki punktowe zawodnika ze
wszystkich torów. Wygrywa zawodnik, który zdobył najwięcej punktów. Wszystkie wyniki
podawane są zaokrąglane do wartości liczb całkowitych.
4.6 Jeżeli zawodnik w ogóle nie przystąpi do danego toru na zawodach, wówczas uzyskuje on
na nim wynik 0 punktów.
4.7 Dokładne opisy torów zostaną przedstawione zawodnikom w dniu zawodów. Dystanse na
których będą ustawione cele od 10 m do 350 m.
5. Dyskwalifikacja
5.1 Każdorazowo po orzeknięciu dyskwalifikacji wymagane jest zatwierdzenie tego werdyktu
przez Sędziego Głównego Zawodów.
5.2 Dyskwalifikacja zawsze jest orzekana w przypadku naruszenia przez zawodnika zasad
bezpieczeństwa, a w szczególności:
• „Posługiwania się bronią” poza okresem przebywania w SB lub na torze pod
bezpośrednim nadzorem sędziego i wykonywania wydanych przez niego komend;
• Dopuszczenia do sytuacji, w której wylot lufy broni jest skierowany poza
obowiązujące kąty bezpieczeństwa w czasie przebiegu na torze;
• Nietrzymania palca na zewnątrz kabłąka spustowego w czasie innym niż strzelanie, tj.
np. w czasie ładowania, wymiany magazynka, odkładania i rozładowywania broni;
• Posługiwania się w strefie bezpieczeństwa amunicją lub jej atrapami (w tym nabojami
szkolnymi, treningowymi, łuskami i zbijakami), w stanie luzem bądź zapakowanych
w pudełka, załadowanymi magazynkami i ładowaczami;
• Posiadania przy sobie innej niż rozładowanej i bez podpiętego magazynka broni
w jakimkolwiek momencie poza momentem, wykonywania poleceń sędziego na torze
lub dokonywania prób i ćwiczeń z pustymi magazynkami w SB;
• Dyskwalifikacja orzekana jest również w przypadku, gdy zawodnik, odda strzał
przypadkowy. Nie uznaje się za strzał przypadkowy strzału, który został
spowodowany awarią broni. Przerwany w tej sytuacji przebieg nie będzie
kontynuowany (należy taki przebieg zawodnika ocenić wg stanu aktualnego), a jeżeli
awarię taką potwierdzi ocena Sędziego Głównego zawodnik będzie mógł po
dokonaniu niezbędnych napraw kontynuować zawody na kolejnych torach;
• Dyskwalifikacja może nastąpić także w przypadku niesportowego zachowania,
niedozwolonego zachowania lub użycia niedozwolonego wyposażenia, które w opinii
Sędziego Głównego jest niezgodne z regulaminem.
6. Postanowienia końcowe
6.1 Jeżeli w trakcie zawodów powstanie jakakolwiek wątpliwość lub sytuacja nieopisana
w regulaminie, głos rozstrzygający i ostateczny należy zawsze do Sędziego Głównego
Zawodów.
6.2 Zawody zostaną rozegrane bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
6.3 Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność.
6.4 W przypadku rejestracji i wniesienia opłaty startowej zawodnikowi, który rezygnuje ze
startu nie przysługuje jej zwrot.
6.5 Polityka prywatności:
Rejestrując się na zawody strzeleckie STRIX PRS.223Rem odbywające się na Strzelnicy KSI
w ZIELNOWIE zgadzam się jednocześnie na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej. Wyrażam jednocześnie zgodę na zamieszczenie
na stronie i w mediach społecznościowych prowadzonych przez KSI oraz DH.AREL
materiałów zdjęciowych i filmowych z zawodów wraz z wynikami zawodów.
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam
prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej “KSI” (dalej Klub) działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej
Rozporządzenie) informuję Klubowicza, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej z
siedzibą w Gdyni przy ul. Zielona 19F/10, KRS: 0000574409, NIP: 9581670438, Regon:
362457791 zwana dalej Klub mail klubstrzelajacychinaczej@gmail.com.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych na podstawie art. 6
ust 1 pkt c) Rozporządzenia, oraz w celach zgodnych z art. 6 ust 1 pkt a) i b) Rozporządzenia
3. Dane osobowe zostaną przekazane partnerom biznesowym , którzy świadczą usługi związane
z realizacją zadań ciążących na Klubie tj. PZSS, PomZSS, Patron Borys Romanko, DH. Arel.
4. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody nie wcześniej jednak niż
będzie to wynikło z aktualnie obowiązujących przepisów prawa;
6. Klubowicz posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych;
7. Klubowicz posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji obowiązków ustawowych i działań
statutowych Klubu;
9. Dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym
również w formie profilowania.

Przeczytaj także

Reklama

News