poniedziałek, 15 kwietnia, 2024

Sniper Extreme, regulamin i informacja o rejestracji

Share

For English press US Flag in mobile  menu or on top right on desktop.

Chcemy Wam przekazać jako pierwsi najważniejsze informacje o długo oczekiwanych zawodach Sniper Extreme. Rejestracja na zawody będzie się odbywać poprzez portalstrzelecki.pl Start zapisów przewidujemy na 171000SEP20. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Regulamin Sniper Extreme 2020
1. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Zawodnik musi przestrzegać regulaminu strzelnicy/poligonu, oraz bezpieczeństwa
wszystkich osób przebywających na strzelnicy/poligonie oraz poza nią.
1.1 Broń musi pozostawać rozładowana podczas całych zawodów z wyjątkiem
bezpośredniego nadzoru obsługi sędziowskiej na torach strzeleckich.
1.2 W strefie bezpieczeństwa zawodnicy mogą posługiwać się jedynie rozładowaną
bronią. Wszelkie czynności manipulacyjne (poza przebiegiem) wykonywane mogą być
tylko w wyżej wymienionej strefie
1.3 Przenoszenie karabinów, oraz pistoletów
1.3.1 Jeżeli karabiny i strzelby nie są przenoszone w pudełkach lub pokrowcach, to ich
lufy muszą być skierowane w dół lub w górę.
1.3.2 Pistolety muszą być przenoszone w pudełkach lub pokrowcach albo w kaburach.
1.4 Odkładanie broni
1.4.1 Podczas przebiegu na torze od zawodnika może być wymagane odłożenie jednego
rodzaju broni w celu wykorzystania innego rodzaju, lub przejście na inny rodzaj broni.
Broń taka musi być zabezpieczona. Broń krótka w przypadku wykorzystywania broni
długiej, musi być w kaburze. Odłożona broń nie może znajdować się dalej niż na
wyciągnięcie ręki.
1.4.2 Jeżeli pistolet nie jest wyposażony w zewnętrzny bezpiecznik, a posiada
urządzenie zwalniające kurek (dekoker), musi ono być użyte.
1.4.3 Broń długa musi mieć włączone bezpieczniki zewnętrzne. W przypadku
odrzucenia, przejścia na broń krótką.
1.5 Polecenia obsługi wykonywane będą bezzwłocznie i bezsprzecznie w innym
wypadku zespół otrzyma dyskawalifikację i zostanie usunięty z zawodów.
Bezpieczeństwo zawodników, obsługi i osób przebywających na poligonie jest
priorytetem.
2 Komendy i procedury na torze
Komendy na torze strzeleckim 2.1.0
2.1.1 Przebieg toru rozpoczyna się od komendy
„Uwaga” (Przygotuj się) – niezależnie od
ilości broni wykorzystywanej na torze (jeśli w ogóle) , i kończy w momencie
stwierdzenia przez zawodnika pokonania danego toru, chyba, że opis toru przewiduje
inaczej.
2.1.2 Sędzia stanowiskowy bezpośrednio nadzoruje wszystkie czynności zawodnika
związane z ładowaniem i przygotowaniem każdego rodzaju broni i odkładaniem jej do
miejsc lub urządzeń startowych.
2.1.3 „Czy jesteś gotowy?”- komenda po której zawodnik przygotowuje się do
pokonania przebiegu lub informuje, że do takiego przebiegu nie jest gotowy. Czas
przygotowawczy to nie dłużej niż 5 minut od zakończenia odczytania przebiegu toru.
Po czsie 5 minut sędzie daje czas start niezależnie czy zawodnik pozytywnie czy
negatywnie odpowiedział na komendę.
2.1.4 Brak negatywnej odpowiedzi zawodnika po wydaniu komendy „Czy jesteś
gotowy?”
oznacza, że zawodnik w pełni zrozumiał wymagania toru i jest gotowy do jego
rozpoczęcia. Jeżeli zawodnik nie jest gotowy, powinien oświadczyć
“No” lub “Not Ready” (Nie lub Niegotowy).
Celowym jest, aby zawodnik przyjął pozycję startową, gdy jest gotowy do rozpoczęcia
przebiegu, aby wskazać tym samym sędziemu swoją gotowość.
2.1.5 “Stop”: Każdy Sędzia przydzielony do obsługi toru może wydać komendę “Stop”
podczas przebiegu. W takim przypadku zawodnik musi natychmiast zaprzestać
strzelania, zatrzymać się i czekać na dalsze instrukcje.
2.1.6 „Jeżeli skończyłeś, rozładuj i pokaż do sprawdzenia” Jeżeli zawodnik zakończył
strzelanie, musi opuścić swoją broń – z lufą skierowaną w stronę głównego kulochwytu,
z pustym magazynkiem rurowym, odłączonym magazynkiem, pustą komorą nabojową i
zamkiem w tylnym położeniu, do sprawdzenia przez Sędziego. Sędzia będzie
towarzyszył i instruował zawodnika podczas rozładowywania
broni.
2.1.7 Domyślna pozycja startowa. Zawodnik przyjmuje pozycję startową opisaną w
pisemnym opisie toru. W przypadku braku takiego opisu, wskazaną przez sędziego.
Stan załadowania broni znajduje się w opisie toru. W przypadku braku, informuje
sędzia.
2.2.0 Tory nie strzeleckie
2.2.1 W trakcie zawodów zawodnik może napotkać szereg zadań nie strzeleckich do
których musi podejść z pełną koncentracją.
2.2.2 Opis torów będzie pełny i jednoznaczny.
2.2.3 Opis torów narzuci formę jego rozwiązania, miejsce rozpoczęcia i zakończenia.
3.0 Punktacja
3.1. Punktacja opiera się na zasadzie in plus. Czyli wynik przedstawiany jest w formie
sumarycznego wyniku punktowego. Wygrywa zespół posiadający najwięcej punktów.
3.2 Każde zadanie od nawiązania łączności, dotarcia na punkt, ostrzelania celów itd.
posiada własną jednoznaczną, jasną punktacje. Ilość punktów zależy od stopnia
trudności – wagi zadania.
3.3 Ilość punktów jest podana w opisie toru/zadania.
3.4 W przypadku wykrycia zespołu w czasie przemieszczania jest on wywożony 3-5km
w przeciwnym kierunku niż punkt do którego zespół podąża.
4. DYSKWALIFIKACJA
4.1 Dyskwalifikacja oznacza brak możliwości kontynuowania zawodów.
4.2 Naruszenia zasad bezpieczeństwa nie podlegają procedurze odwołania.
4.3 Dyskwalifikacji podlegają zawodnicy, którzy swoim działaniem wprowadzają
niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia swojej osobie lub osobom przebywającym
na strzelnicy/poligonie, jak celowanie we własne części ciała czy łamania kątów
bezpieczeństwa, chodzenie z załadowaną bronią itd.
4.4. Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie, za które w
szczególności uznaje się:
4.4.1 Celowe zmienianie celów przed ich punktowaniem w celu uzyskania przewagi lub
uniknięcia kar.
4.4.2. Zmienianie lub fałszowanie metryczek.
4.4.3 Brak poszanowania otrzymanego wyniku w szczególności tzw. procedur przez
sędziego stanowiskowego
4.4.4 Dyskwalifikacja zawodnika wynika z jego winy, w związku z czym nie
przysługuje zwrot kosztów startowego
5.1. BROŃ
Broń krótka – pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu. Dowolna możliwość montażu
celowników, latarek, wskaźników czy innych elementów wyposażenia broni.
Broń szturmowa- pistolet maszynowy, lub karabinek. Dowolna możliwość montażu
celowników, latarek, wskaźników czy innych elementów wyposażenia broni.
Karabin wyborowy – karabin wyborowy typu repetier lub semi o kalibrze nie większym
niż 50 BMG. Dowolna możliwość montażu celowników, latarek, wskaźników czy
innych elementów wyposażenia broni.
5.2 Każdy zawodnik z teamu musi posiadać zestaw 1 lub 2. jest to minimalna ilość
amunicji.
Zestaw 1: Pistolet 60szt. amunicji, karabinek szturmowy/pistolet maszynowy 120szt.
amunicji, karabin wyborowy 60szt. amunicji
Zestaw 2. Pistolet 60szt. amunicji, karabin wyborowy semi-auto 180szt. amunicji.
6. KABURY I WYPOSAŻENIE
Nie ma ograniczeń co do wyposażenia przenoszonego przez zawodnika. Ma się on
przygotować na 30+h zadanie bojowe, charakterystyczne dla zespołów snajperskich na
wrogim terenie. Określone jest tylko minimum dotyczące ilości amunicji i broni. Można
posiadać więcej broni i amunicji.
6.1 Broń krótka ma być przenoszona w kaburze.
6.2 Broń długa w pokrowcu/plecaku
6.3 Broń szturmowa może być na pasie nośnym o ile lufa broni skierowana jest w górę i
dół. Dotyczy to również karabinów wyborowych.
6.4 Zgodnie z punktem 1.1 cała broń ma być rozładowana w czasie zawodów poza
zadaniami ogniowymi, niezastosowanie się do tego punktu powoduje natychmiastową
dyskwalifikację.
6.5 Całość wyposażenia ma być w zasięgu ręki cały czas w ciągu zawodów (dotyczy to
również torów).
7. Reshoty
Reshoty nie sa przewidywane. Zawodnik ma sobie radzić ze wszystkimi napotkanymi
trudnościami samodzielnie.
W sytuacji kiedy zawodnicy pokonując tor spotkają się ze znaczącymi różnicami w
budowie czy działaniu toru, tor zostanie wyzerowany.
8 ODWOŁANIA
8.1 W pierwszej instancji decyzje będą podejmowane przez sędzie stanowiskowego.
8.2 Jeżeli zawodnik nie zgodzi się z decyzją sędziego stanowiskowego,, sędzia główny
wysłuchuje jednej, a następnie drugiej strony i podejmuje ostateczną nieodwołalną
decyzję.
8.3 Wszelkie dyskusje uznane będą za zachowanie niesportowe i skutkować będą
dyskwalifikacją.
9. Dodatkowe
9.1 Zespoły posiadają narzucone ramy czasowe dojścia do punktów. Tory posiadają
okno czasowe dla każdego zespołu, tj. w danym czasie może wykonywać zadanie tylko
konkretny zespół/zespoły. Spóźnienie się skutokować będzie brakiem możliwości
wykonania zadania i zdobycia punktów.
9.2 Każdy z zawodników musi posiadać IPMED
9.3 Po rejestracji każdy z zawodników otrzyma swój specjalny, unikalny numer którym
posługuje się do końca zawodów.
9.4 Ubezpieczenie OC i NNW każdy zawodnik wykupuje indywidualnie
9.5 Każdy zawodnik zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem i podpisania
odpowiedniej listy. W innym wypadku nie otrzymuje dopuszczenia do zawodów.
9.6 Od momentu startu do zakończenia zawodów obowiązuje pełne maskowania
zawodnika jak i całości jego wyposażenia (w tym broni).
9.7 Osoby bez pozwolenia w Polsce, muszą udostępnić skan paszportu/dowodu, oraz pozwolenia na
broń.
Regulamin jest zastrzeżony dla zawodów SE 2020

Przeczytaj także

Reklama

News