sobota, 20 kwietnia, 2024

Sniper Extreme 2022 dla Pawełka Mackuna – AKTUALIZACJA: REGULAMIN PĘTLI TAKTYCZNEJ

Share

Zawody taktyczno-strzeleckie Sniper Extreme z elementami TC3 oraz survivalu są zawodami o charakterze charytatywnym i mają na celu zbiórkę funduszy na leczenie i rehabilitację ciężko chorego syna żołnierza.

Zawody organizuje Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM przy wsparciu żołnierzy weteranów, funkcjonariuszy służb mundurowych i zaprzyjaźnionych strzelców cywilnych, których udział ma charakter wyłącznie wolontaryjny.

Zawody będą się odbywały w dniach 25-26 listopada 2022 r. 36 godzin działania na terenie
Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Ustka.

Przewiduje się udział max. 40 zespołów (teamów) dwuosobowych.

Zawodnicy muszą być przygotowani na ponad 30 godzin autonomicznego działania, wykonując zadania bojowe, rozpoznawcze, medyczne oraz survivalowe – charakterystyczne dla zespołów snajperskich na wrogim terenie.

AKTUALIZACJA:

KOMUNIKAT TECHNICZNY PĘLI TAKTYCZNEJ SE22 ver1

Technical announcement of Tactical Loop, SE22 English ver1, 08NOV

REJESTRACJA

Sniper Extreme 2022 dla Pawełka Mackuna CAUTION: Registration of foreigners completed

ZWIASTUN

REGULAMIN

Regulamin zawodów Sniper Extreme 2022 dla Pawełka Mackuna
Zawody taktyczno strzeleckie Sniper Extreme z elementami TC3 oraz Survivalu są zawodami o charakterze charytatywnym i mają na celu zbiórkę funduszy na leczenie i rehabilitację ciężko chorego syna żołnierza. Zawody organizuje Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM przy wsparciu żołnierzy weteranów, funkcjonariuszy służb mundurowych i zaprzyjaźnionych strzelców cywilnych, których udział ma charakter wyłącznie wolontaryjny.

Zawody będą się odbywały w dniach 25-26 listopada 2022 r. na terenie
Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Ustka.

Przewiduje się udział max. 40 zespołów (teamów) dwuosobowych.

Zapisy oraz opłaty startowe będą dokonywane poprzez Portal Strzelecki.
Cały dochód z zawodów zostanie przekazany na subkonto Pawełka (pomniejszonych o ubezpieczanie).

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zapisów regulaminu oraz obowiązujących zasad bezpieczeństwa strzelnicy, jak i całego obiektu poligonowego, na których będą przebywać przez cały okres zawodów.
1.1 Broń pozostaje rozładowana podczas całości trwania zawodów z wyjątkiem sytuacji bezpośredniego nadzoru obsługi sędziowskiej na torach strzeleckich po komendzie „ładuj”.
1.2 W strefie bezpieczeństwa zawodnicy mają bezwzględnie rozładowaną bronią. Wszelkie czynności manipulacyjne (poza przebiegiem toru strzeleckiego) wykonywane mogą być tylko w strefie bezpieczeństwa.
1.3 Przenoszenie karabinów oraz pistoletów.
1.3.1 Jeżeli karabiny/karabinki nie są przenoszone w przystosowanych do tego noszakach/plecakach, ich lufy muszą być skierowane w dół w kierunku podłoża – piasku (wyjątek stanowi podłoże sztuczne, czyli beton lub asfalt, tu lufa skierowana do góry).
1.3.2 Pistolety mogą być przenoszone tylko rozładowane i tylko w kaburach.
1.4 Odkładanie broni.
1.4.1 Podczas przebiegu konkurencji w zależności od wykonywanego zadania ogniowego od zawodnika może być wymagana zmiana rodzaju broni. Każdy posiadany egzemplarz broni musi być bezwzględnie zabezpieczony. Broń krótka w przypadku wykorzystywania broni długiej, musi być umiejscowiona w kaburze. Odłożona broń nie może znajdować się dalej niż na wyciągnięcie ręki (wyjątek stanowi polecenie sędziego), a wylot lufy skierowany bezpiecznie w ziemię lub w kierunku pola tarczowego.
1.4.2 Jeżeli pistolet nie jest wyposażony w zewnętrzny bezpiecznik, a posiada urządzenie zwalniające kurek (dekoker), musi bezwzględnie być użyte.
1.4.3 W przypadku przejścia na broń krótką, broń długa/karabinek musi mieć włączone bezpieczniki zewnętrzne w pozycję ZABEZPIECZONA.
1.5 Polecenia dedykowanej obsługi technicznej oraz sędziów wykonywane będą bezpiecznie, bezzwłocznie i bezsprzecznie w innym wypadku zespół otrzyma dyskwalifikację
i zostanie usunięty z zawodów. Bezpieczeństwo zawodników, obsługi i osób przebywających w rejonie poligonu jest priorytetem.

OBOWIĄZUJĄCE KOMENDY I PROCEDURY NA TORACH STRZELECKICH.
2.1. Przebieg toru rozpoczyna się od komendy:
„Uwaga” (tzn. przygotuj się) niezależnie od ilości broni przewidzianej na torze zawodnicy całe indywidualne wyposażenie mają obowiązek mieć przy sobie. Wyjątek – zadania na torze podane w opisie stanowiska.
2.1.2 Sędzia stanowiskowy wraz z sędziami pomocniczymi bezpośrednio nadzorują wszystkie czynności zawodnika związane z ładowaniem i przygotowaniem każdego rodzaju broni i odkładaniem, chowaniem do kabury/noszaka w wyznaczonej strefie bezpiecznej. Zabrania się wykonywania czynności bez polecenia osób odpowiedzialnych za stanowisko.
2.1.3 Po zapoznaniu się z opisem danego toru, zawodnicy otrzymają pytanie „Czy są gotowi?” – Zawodnicy przygotowują się do wykonania zadania lub informują, że nie jest są gotowi. Czas przygotowywania wynosi do 5 minut od czasu zapoznania się z opisem przebiegu toru. Po czasie 5 minut sędzia podaje komendę „Start”. Zawodnicy muszą przystąpić do bezpiecznego wykonania zadania, jeżeli nie są pewni poprawności zrozumienia zadania zgłaszają to sędziemu przed komendą start. Po komendzie START czas na realizację zadania nie zostanie zatrzymany aż do przewidzianego w opisie.
2.1.4 Brak negatywnej odpowiedzi zawodnika po wydaniu komendy „Czy jesteś gotowy? „oznacza, że zawodnik w pełni zrozumiał wymagania toru i jest gotowy do jego rozpoczęcia. Jeżeli zawodnik nie jest gotowy, powinien oświadczyć Nie lub Nie gotowy. Zawodnicy przyjmują pozycję startową, gdy są gotowi do rozpoczęcia przebiegu, aby wskazać tym samym sędziemu swoją gotowość.
2.1.5 “Stop”: Każdy Sędzia przydzielony do obsługi torów może wydać komendę “Stop” podczas przebiegu. W takim przypadku zawodnik musi natychmiast zaprzestać strzelania, zatrzymać się bezwzględnie zabezpieczyć broń i czekać na dalsze instrukcje.
2.1.6 Po zakończeniu przebiegu toru na komendę „Stop!” zawodnicy rozładowują broń i pokazują do sprawdzenia. Jeżeli zawodnicy zakończyli strzelanie, muszą opuścić swoją broń – z lufą skierowaną w stronę głównego kulochwytu, z pustym magazynkiem rurowym, odłączonym magazynkiem, pustą komorą nabojową i zamkiem w tylnym położeniu, do sprawdzenia przez Sędziego. Sędzia będzie towarzyszył i instruował zawodnika podczas rozładowywania broni.
2.1.7 Zawodnicy przyjmują pozycję startową opisaną w pisemnym opisie toru. W przypadku braku takiego opisu, wskazaną przez sędziego. Stan załadowania broni znajduje się w opisie toru. W przypadku braku, informuje sędzia oraz podaje właściwą komendę.
2.2. Pętla taktyczna.
2.2.1 W trakcie zawodów na zawodników czeka szereg zadań z nawigacji w terenie, elementów survivalu, skrytego przemieszczania, maskowania czy zagadnień
z dziedziny TCCC, do których musi podejść z pełną koncentracją.
2.2.2 Opisy torów będą pełne i jednoznaczne. Zasady ogóle znajdują się w dalszej części Regulaminu.
2.2.3 Opis torów narzuci formę jego rozwiązania, miejsce rozpoczęcia i zakończenia.

PUNKTACJA.
3.1. Punktacja przedstawiona jest w formie sumarycznego wyniku punktowego. Wygrywa zespół posiadający najwięcej punktów.
3.2 Każde zadanie od nawiązania łączności, dotarcia na punkt, ostrzelania celów itd. posiada własną jednoznaczną, jasną punktacje. Ilość punktów zależy od stopnia trudności – wagi zadania.
3.3 Ilość punktów jest podana w opisie toru/zadania.
3.4 W przypadku wykrycia zespołu w czasie przemieszczania otrzyma on karę czasową.

DYSKWALIFIKACJA ZAWODNIKÓW MOŻE NASTĄPIĆ TYLKO ZA NARUSZENIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OBOWIĄZUJĄCEGO REGULAMINU ZAWODÓW I REGULAMINU POLIGONU.
4.1 Dyskwalifikacja oznacza brak możliwości kontynuowania zawodów.
4.2 Naruszenia zasad bezpieczeństwa nie podlegają procedurze odwołania.
4.3 Dyskwalifikacji podlegają zawodnicy, którzy swoim działaniem wprowadzają niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia swojej osobie lub osobom przebywającym w rejonie poligonu, na strzelnicy/poligonie, np. chodzenie z załadowaną bronią, celowanie do osób i obiektów itd.
4.4. Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie, za które w szczególności uznaje się:
4.4.1. Zmienianie lub fałszowanie metryczek.
4.4.2. Po dyskwalifikacji zawodników (zespołu) nie przysługuje zwrot opłaty startowej.

BROŃ i AMUNICJA.
5.1. Ilości minimalne – na parę 2 x pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu 9 mm,
z możliwością montażu celowników, latarek za pomocą atestowanych montaży.
1 x karabinek wsparcia/broń szturmowa od kalibru 223/5.56 do 7.62 mm dopuszczalny 6,5 creedmoor, z możliwością montażu atestowanych celowników optycznych, latarek, kolimatorów.
1 x karabin wyborowy typu repetier do kalibru 338 Lapua z możliwością montażu celowników, latarek.
5.2. Pistoletowa/rewolwerowa minimum 100 szt. amunicji;
5.2.1. Karabinek szturmowy/pistolet maszynowy minimum 300 szt.
5.2.2. Amunicja do karabinu wyborowego minimum 113 szt. Amunicji.

KABURY I WYPOSAŻENIE
Ograniczenia co do wyposażenia przenoszonego przez zawodnika: zakaz używania dodatkowych monopodów, tripodów, poduszek (dopuszczalny jest woreczek tzw. „skarpeta z piachem”). Zawodnicy muszą być przygotowani na ponad 30 godzin autonomicznego działania, wykonując zadania bojowe, rozpoznawcze, medyczne oraz survivalowe – charakterystyczne dla zespołów snajperskich na wrogim terenie.
6.1. Broń krótka musi bezwzględnie być przenoszona rozładowana w kaburze.
6.2. Zgodnie z punktem 1.1 cała broń jest rozładowana w czasie zawodów poza stanowiskami, na których zawodnicy wykonują określone i nadzorowane zadania ogniowe, niezastosowanie się do tego punktu Regulaminu powoduje natychmiastową dyskwalifikację zawodnika.
6.3. Całość wyposażenia musi być w zasięgu ręki przez cały czas trwania zawodów. Dotyczy to zarówno torów strzeleckich jak i pętli taktycznej. Wyjątek to wyraźne polecenie Sędziego i obsługi technicznej.

ODWOŁANIA
7.1 W pierwszej instancji decyzję będą podejmowane przez sędziego stanowiskowego.
7.2 Jeżeli zawodnik nie zgodzi się z decyzją sędziego stanowiskowego, sędzia główny wysłuchuje jednej, a następnie drugiej strony i podejmuje ostateczną, nieodwołalną decyzję.
7.3 Wszelkie dyskusje podczas prowadzenia ognia na linii otwarcia ognia uznane będą za zachowanie niesportowe i skutkować będą dyskwalifikacją.
7.4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika do jego przestrzegania.
7.5. Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych przez 30 minut w TOC SE22.

PĘTLA TAKTYCZNA „OD ZMIERZCHU DO ŚWITU”:
8.1. Zespoły będą miały narzucone realne ramy czasowe przejścia pętli taktycznej, jak i torów strzeleckich.
8.2. Tory posiadają okno czasowe dla każdego zespołu, tj. w danym czasie może wykonywać zadanie tylko konkretny zespół/zespoły.
8.3. Spóźnienie się skutkować będzie brakiem możliwości wykonania zadania i zdobycia punktów.
8.4. Ogólne zasady Pętli Taktycznej:
8.4.1. Podstawową zasadą Pętli, jest zdobycie jak największej liczby punktów przeliczeniowych
(punkty z zadaniami, punkty kontrolne o różnej trudności), w jak najkrótszym czasie,
których suma złoży się na wynik końcowy.
8.4.2. Organizatorzy na starcie dostarczą uczestnikom kolorową mapę topograficzną z częścią zaznaczonych punktów kontrolnych.
8.4.3. Pętla może składać się z kilku etapów następujących po sobie, pomiędzy którymi zespoły (pary) poruszają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
8.4.4. Pierwszeństwo startu w Pętli zależy od kolejności przybycia danego zespołu
z konkurencji „stalking” do Centrum Pętli (CP).
8.4.5. W przypadku jednoczesnego przybycia kilku zespołów do CP, startują one jednocześnie rozpoczynając od innych etapów Pętli, a jeżeli takie rozwiązanie okaże się
niewystarczające, to dojdzie element startu interwałowego.
8.4.6. Wartość punktów kontrolnych zależy od jego trudności i odległości od Centrum Pętli.
Obowiązywać będzie limit czasu (wstępnie będzie to 8 godzin), a następnie
30-minutowy limit spóźnień. Za każdą minutę spóźnienia odejmowany będzie 1 punkt
z punktów wagowych zdobytych za znalezienie punktów kontrolnych.
8.4.7. Zespół ma prawo wycofać się w każdym momencie, ale może to nastąpić wyłącznie
w Centrum Pętli u Komandora Zawodów.
8.4.8. Dozwolone jest używanie wszelkich, możliwych, posiadanych urządzeń nawigacyjnych, zobrazowań terenu, własnych map, sprzętu i wszystkiego co możliwe.
8.4.9. Jeżeli nie zostanie określone inaczej to uczestnicy mogą zaliczać punkty kontrolne
w kolejności dowolnej (tzw. scorelauf) zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy.
8.4.10. Punktem Kontrolnym w terenie jest biało-czerwony lampion (2D lub 3D)
umiejscowiony na drzewie lub innym charakterystycznym miejscu (np. płot, ambona,
mur, most) posiadający własny kod i perforator. Dodatkowo jako zabezpieczenie, na
drzewie z lampionem (lub miejscu w sąsiedztwie PK) będzie kod napisany jaskrawym
sprayem (nie naruszający kory drzewa).
8.4.11. Warunkiem sklasyfikowania startującego zespołu jest odnalezienie
i potwierdzenie przynajmniej jednego PK w kolejności dowolnej (poza pierwszym
punktem) w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów.

8.4.12. Obowiązuje kategoryczny zakaz łączenia się zespołów. W przypadku stwierdzenia
takiego faktu, zespołom zostanie odjęte 90% punktów składowych w etapie Pętli.
8.4.13. Nie ma możliwości pozostawienia swojego wyposażenia u instruktorów na punktach
kontrolnych lub w CP.
8.4.14. O klasyfikacji drużyny w Pętli Taktycznej decydować będą następujące składowe:
8.4.14.1. Zadania na punktach, zaliczona liczba punktów kontrolnych (wg punktów
przeliczeniowych, wagowych), czas zaliczenia pętli.
8.4.14.2. Dokładne zapisy i zasady dotyczące Pętli zostaną przedstawione w Komunikacie
Technicznym Pętli w dniu 05 listopada oraz w przeddzień zawodów w Komunikacie
startowym SE22/Pętli.
8.4.14.3. Ze względu na złożoność systemu przeliczania punktów oraz wielu składowych pętli, drużyny zostaną nagrodzone i/lub otrzymają tytuł: Zwycięzca Pętli SE22, „Najlepszy
Orientalista SE22”, „Wszechstronna Para SE22”. Nagroda główna przewidziana jest za
„Zwycięstwo Pętli Taktycznej”. W przypadku gdy więcej niż jeden zespołów uzyska w całej
pętli taką samą liczbę punktów przeliczeniowych, o klasyfikacji zdecyduje suma punktów
w każdej pętli i zadaniu. W przypadku takiej samej liczby punktów zespoły zajmą miejsce
ex-equo, a ewentualna nagroda zostanie podzielona pomiędzy zainteresowanymi
zespołami.

WYPOSAŻENIE I DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
9.1. Każdy z zawodników musi posiadać IPMED (indywidualną apteczkę), którą zawsze musi mieć przy sobie.
9.2. Po rejestracji każdy z zawodników otrzyma swój specjalny KOD, którym będzie się posługiwał podczas trwania zawodów.
9.3. Ubezpieczenie OC i NNW – każdy zawodnik zostanie ubezpieczony w ramach pakietu startowego na czas trwania zawodów.
9.4. Podczas rejestracji – weryfikacji danych w miejscu zawodów, zawodnicy będą zobowiązani do przestrzegania wytycznych Ministerstwa Zdrowia i podpisania oświadczenia dotyczącego Covid – 19.
9.5. Każdy zawodnik zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem i podpisania listy startowej, dostarczenia kopii ubezpieczenia na czas przebywania na terenie Poligonu WICKO. W innym wypadku nie otrzymuje dopuszczenia do zawodów (służby mundurowe zostają obligatoryjnie zwolnione z ubezpieczenia indywidualnego na podstawie delegacji służbowej).

10. ZASADY UCZESTNICTWA W SNIPER EXTREME 2022:
10.1. Uczestnik to osoba, która została zarejestrowana i zweryfikowana w biurze SE22, na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i złożyła podpis na oświadczeniu o znajomości Regulaminu.
10.2. Uczestnikami mogą być osoby posiadające uprawnienia do posiadania broni palnej.
10.3. Wszyscy uczestnicy startujący w SE22 muszą zostać zweryfikowani w TOC SE22:
10.3.1. Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, legitymację posiadacza broni wraz z uprawnieniem do posiadania danych egzemplarzy broni podczas zawodów.
10.3.2. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do PT będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach i innych dokumentów
wymaganych przez organizatora.
10.3.3. Zabrania się startu uczestnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków
odurzających jak również spożywania ich podczas SE22, organizator zastrzega sobie
możliwość poddania Uczestnika badaniu alkomatem w celu weryfikacji stanu trzeźwości.
Przy braku zgody na test lub wynik pozytywny, uczestnik zostanie usunięty z zawodów
w trybie natychmiastowym.
10.3.4. Uczestnik ma pełną świadomość, że udział SE22 związany jest z wysiłkiem fizycznym i zwiększa się ryzyko wypadku (urazowości) organizmu (również zgonu) oraz możliwe są również szkody, straty majątkowe oraz inne niemożliwe do przewidzenia ryzykowne czynniki i ich skutki
10.3.5. Rozważył i ocenił własne możliwości fizyczne i psychiczne, zweryfikował zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w zawodach, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność,
10.3.6. Uczestnicy SE22 są zobowiązani do niezwłocznej reakcji na sygnały pojazdów
uprzywilejowanych oraz poleceń Służb Ratowniczo-Medycznych, Organizatora, wyznaczonych osób funkcyjnych oraz Instruktorów na poszczególnych punktach zadaniowych podczas – dojazdu, organizacji akcji ratowniczej i transportu poszkodowanych.
W przypadku innych zagrożeń (pożar, burza z wyładowaniami itp.) uczestnicy podporządkowują się kierującym akcją ratowniczą i bezwzględnie wykonują ich polecenia – dot. Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Personelowi CPSP, Służby Leśnej, itp.
10.3.7. W czasie trwania SE22 uczestnicy mają prawo pokonywać trasę biegiem, marszem, nie mogą korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich. Niedozwolone jest pokonywanie przeszkód wodnych wpław (poza brodami sprawdzonymi i wskazanymi przez organizatora).
10.3.8. Obowiązuje całkowity zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych (poza miejscami do tego wyznaczonymi), poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec osób trzecich oraz szkody wyrządzone przez osoby trzecie uczestnikom Organizator nie odpowiada.
10.3.9. Przypomina się, że zgodnie z ustawą o lasach art. 26, stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące uprawy leśne do 4 m wysokości; powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne; ostoje zwierząt; źródliska rzek i potoków; obszary zagrożone erozją. Zgodnie z art.30 ww. Ustawy
o lasach zabrania się: zanieczyszczania gleby i wód; zaśmiecania; rozkopywania gruntu; niszczenia grzybów oraz grzybni; niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin; niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic; rozgarniania i zbierania ściółki, hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.
W odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślin.
10.3.10. Obowiązuje zakaz wstępu na powierzchnie leśne oznakowane tablicami „ścinka drzew – zakaz wstępu” itp. chyba, że przed zawodami Organizator poinformuje o zmianie tego zakazu.
10.3.11. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.
10.3.12. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie Organizatora i innych służb ważnego dowodu tożsamości, oraz przepustki wydanej przez Organizatora na czas SE22.
10.3.13. Organizator ma prawo wycofania uczestnika z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego Regulaminu.
10.4. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się w TOC (Biurze Zawodów) SNIPER EXTREME 2022

UWAGA !!!
REGULAMIN Zawodów SNIPER EXTREME 2022 dla Pawełka, może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia zawodów na podstawie wytycznych przekazanych Organizatorowi przez Komendanta CPSP USTKA. Zmiany i ewentualne doprecyzowanie Regulaminu leży w gestii Organizatora.

Kopiowanie regulaminu w całości lub części jest możliwe jedynie za zgodą organizatora zawodów.

red.

Przeczytaj także

Reklama

News