Reklama

 

W dniu 5 kwietnia 2023 r. będzie obowiązywał czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze miasta stołecznego Warszawy Zakaz został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2023 r., ogłoszonym w Dzienniku Ustaw z dnia 4 kwietnia 2023 r., pod pozycją 643.

Zakaz ten dotyczy osób i podmiotów posiadających broń zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 maja 1999 r. 
o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r., poz. 955 ze zm.) z wyłączeniem:

1) podmiotów posiadających broń na podstawie świadectwa broni, tj.:

  • przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony;
  • przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej
  • w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji;

urzędów, instytucji, zakładów, przedsiębiorców i innych podmiotów, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu.

2)  członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osób zrównanych z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych, którzy mogą posiadać broń i amunicję na podstawie porozumień międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności;

3) cudzoziemców nie wymienionych wyżej, którzy mogą posiadać broń i amunicję, jeżeli są one niezbędne do wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także do innych celów wynikających z porozumień międzynarodowych lub z zasady wzajemności, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów.”

Zapraszamy do komentowania!