sobota, 22 czerwca, 2024

PHAF rejestracja

Share

 

Zawody PHAF to realistyczne zawody obronne, których celem jest praca z
bronią w warunkach wysokiego stresu w scenariuszach najbardziej
zbliżonych do realnych. PHAf to już swoista legenda, zawody trudne nie
strzelecko, ale przez ograniczoną liczbę informacji na temat torów,
przemyślane zadania i pracę w warunkach wysokiego stresu. To swoisty
sprawdzian przygotowania strzeleckiego i zawodnika do działań w sytuacjach
do których scenariusz pisze życie…
KOSZT 500zł Brutto VAT
Regulamin
1. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Zawodnik musi przestrzegać regulaminu strzelnicy, oraz bezpieczeństwa
wszystkich osób przebywających na strzelnicy.
1.1 Broń musi pozostawać rozładowana podczas całych zawodów z wyjątkiem
bezpośredniego nadzoru obsługi sędziowskiej zawodów.
1.2 W strefie bezpieczeństwa zawodnicy mogą posługiwać się jedynie
rozładowaną bronią. Wszelkie czynności manipulacyjne (poza przebiegiem)
wykonywane mogą być tylko w wyżej wymienionej strefie
1.3 Przenoszenie karabinów, strzelb oraz pistoletów
1.3.1 Jeżeli karabiny i strzelby nie są przenoszone w pudełkach lub
pokrowcach, to ich lufy muszą być skierowane w dół lub w górę.
1.3.2 Pistolety muszą być przenoszone w pudełkach lub pokrowcach albo w
kaburach.
1.4 Odkładanie broni
1.4.1 Podczas przebiegu na torze od zawodnika może być wymagane
odłożenie jednego rodzaju broni w celu wykorzystania innego rodzaju, lub
przejście na inny rodzaj broni. Broń taka musi być zabezpieczona. Broń
krótka w przypadku wykorzystywania broni długiej, musi być w kaburze.
1.4.2 Jeżeli pistolet nie jest wyposażony w zewnętrzny bezpiecznik, a
posiada
urządzenie zwalniające kurek (dekoker), musi ono być użyte.
1.4.3 Broń długa musi mieć włączone bezpieczniki zewnętrzne. W przypadku
odrzucenia, przejścia na broń krótką.
2 Komendy i procedury na torze
2.1 Przebieg toru rozpoczyna się od komendy
„Uwaga” (Przygotuj się) – niezależnie od
ilości broni wykorzystywanej na torze, i kończy w
momencie stwierdzenia przez zawodnika pokonania danego toru.
2.2 Sędzia stanowiskowy bezpośrednio nadzoruje wszystkie czynności
zawodnika związane z ładowaniem i przygotowaniem każdego rodzaju broni i
odkładaniem jej do miejsc lub urządzeń startowych.
2.3 „Czy jesteś gotowy?”- komenda po której zawodnik przygotowuje się do
pokonania przebiegu lub informuje, że do takiego przebiegu nie jest gotowy
2.4 Brak negatywnej odpowiedzi zawodnika po wydaniu komendy „Czy jesteś
gotowy?”
oznacza, że zawodnik w pełni zrozumiał wymagania toru i jest gotowy do
jego rozpoczęcia. Jeżeli zawodnik nie jest gotowy, powinien oświadczyć
“No” lub “Not Ready” (Nie lub Niegotowy).
Celowym jest, aby zawodnik przyjął pozycję startową, gdy jest gotowy do
rozpoczęcia przebiegu, aby wskazać tym samym sędziemu swoją gotowość.
2.5 “Stop”: Każdy Sędzia przydzielony do obsługi toru może wydać komendę
“Stop” podczas przebiegu. W takim przypadku zawodnik musi natychmiast
zaprzestać strzelania, zatrzymać się i czekać na dalsze instrukcje.
2.6 „Jeżeli skończyłeś, rozładuj i pokaż do sprawdzenia” Jeżeli zawodnik
zakończył strzelanie, musi opuścić swoją broń – z lufą skierowaną w
stronę głównego kulochwytu, z pustym magazynkiem rurowym, odłączonym
magazynkiem, pustą komorą nabojową i zamkiem w tylnym położeniu, do
sprawdzenia przez Sędziego. Sędzia będzie towarzyszył i instruował
zawodnika podczas rozładowywania
broni.
2.7 Domyślna pozycja startowa. Zawodnik przyjmuje pozycję startową
opisaną w pisemnym opisie toru. W przypadku braku takiego opisu,
wskazaną przez sędziego. Stan załadowania broni znajduje się w opisie
toru. W przypadku braku, informuje sędzia.
3. Punktacja
3.1. Punktacja opiera się na zasadzie Time Plus. Czyli wynik
przedstawiany jest w formie sumarycznego czasu z przebiegu toru oraz kar
wyrażonych w postaci sekund.
Ostrzelanie prawidłowe celu, to trafienie przynajmniej 2 krotne w korpus
manekina (od góry szyi do nóg) lub jednokrotne w głowę. Przestrzeliny
muszą być pełnowymiarowe. Nie styczne.
3.2 Kary nakładane są w następujący sposób:
a.
Jedna przestrzelina w korpusie tzw. miss= kara 500sekund
b.
Brak jakiejkolwiek przestrzeliny, ale ostrzelanie tarczy = kara 1000
sekund (2xmiss)
Nieostrzelanie jakiegokolwiek celu= kara 2000 sekund + kara za misy, w
sumie 3000s
d.
Nietrafienie celu metalowego lub rzutka = kara 500 sekund
e.
Trafienie tarczy typu No Shoot (Nie strzelać) = kara 5000 sekund za
każde trafienie, przestrzelina styczna uznawana jest za trafnie
4. DYSKWALIFIKACJA
4.1 Dyskwalifikacja oznacza brak możliwości kontynuowania zawodów.
4.2 Naruszenia zasad bezpieczeństwa nie podlegają procedurze odwołania.
4.3 Dyskwalifikacji podlegają zawodnicy, którzy swoim działaniem
wprowadzają niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia swojej osobie lub
osobom przebywającym na strzelnicy, jak celowanie we własne części ciała
czy łamania kątów bezpieczeństwa itd.
4.4. Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie, za
które w szczególności uznaje się:
4.4.1 Celowe zmienianie celów przed ich punktowaniem w celu uzyskania
przewagi lub uniknięcia kar.
4.4.2. Zmienianie lub fałszowanie metryczek.
4.4.3 Brak poszanowania otrzymanego wyniku w szczególności tzw. procedur
przez sędziego stanowiskowego
5. BROŃ
Broń krótka – pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu
Broń długa- pistolet maszynowy, karabinek lub strzelba centralnego zapłonu.
Dowolna możliwość montażu celowników, latarek, wskaźników czy innych
elementów wyposażenia broni.
6. KABURY I WYPOSAŻENIE
Zawodnik musi posiadać broń krótką wraz z kaburą. Przynajmniej jedną
ładownicę na magazynek do broni krótkiej. Dwa magazynki do broni
krótkiej oraz jeden (jeżeli w danym typie występuje) magazynek do broni
długiej oraz pokrowiec do niej.
Kabura do broni krótkiej musi zapewnić jej skryte noszenie. Broń krótka,
zapasowe magazynki do niej, mają nie być widoczne w momencie rozpoczęcia
przebiegu toru. Widoczność broni krótkiej w tym printing karany będzie
procedurą 2000 sekund przy każdym rozpoczęciu toru, chyba, że opis toru
wymaga inaczej.
Bron długa ma znajdować się w pokrowcu, chyba, że opis toru wymaga inaczej.
Broń długa musi posiadać zawieszenie.
Ubranie ma nie nosić militarnego charakteru.
Wszelkie wyposażenie (poza pokrowcem na broń długą) ma być przenoszone w
sposób niewidoczny. Jeżeli jakiekolwiek wyposażenie, jak latarki,
ładownice itp. Będą widoczne przy rozpoczęciu przebiegu, skutkować będą
karą proceduralną w wysokości 2000sekund.
7. Nie przystąpienie do toru 50 000 sekund kary.
7. Reshoty
Reshoty nie sa przewidywane. Zawodnik ma sobie radzić ze wszystkimi
napotkanymi trudnościami samodzielnie.
W sytuacji kiedy zawodnicy pokonując tor spotkają się ze znaczącymi
różnicami w budowie czy działaniu toru, tor zostanie wyzerowany.
8 ODWOŁANIA
8.1 W pierwszej instancji decyzje będą podejmowane przez sędzie
stanowiskowego. Zawodnik ma możliwość przekazania telefonu lub kamery
sędziemu pomocniczemu, lub zawodnikowi, który zakończył już konkurencję
w celu nakręcenia przebiegu (film jest usuwany po przebiegu), w celu
zapewnienia materiału w sytuacjach niejasnych, wymagających interwencji
sędziego głównego. W przypadku braku nagrania, sędzia stanowiskowy
podejmuje decyzję ostateczną. Wszelkie dyskusje uznane będą za
zachowanie niesportowe i skutkować będą dyskwalifikację.
8.2 Jeżeli zawodnik nie zgodzi się z decyzją sędziego stanowiskowego, a
posiada zapis filmowy, sędzia główny wysłuchuje jednej, a następnie
drugiej strony. Ogląda zapis filmowy i podejmuje ostateczną nieodwołalną
decyzję.
9. Pokonywanie torów
Każdy zawodnik może otrzymać karę proceduralną w wysokości 500 sekund
(wielokrotnie podczas przebiegu) w wypadku kiedy jego
zachowanie/pokonanie toru powodowało by niepotrzebne wystawianie się na
zagrożenie – brak zaskoczenia przeciwnika, wykorzystanie zasłon i
przesłon, brak załadowania broni i próba ostrzelania przeciwnika itp.
Decyzja podejmowana jest sędziego stanowiskowego i jest ostateczna w
przypadku braku materiału filmowego. W innym przypadku decyzję podejmuje
sędzia główny w wyniku przeanalizowania materiału filmowego oraz
wysłuchania stron.
12. Tory strzeleckie pokonywanych w warunkach ograniczonej widoczności.
Zawodnik musi posiadać przynajmniej jedno źródło światła.

Przeczytaj także

Reklama

News