czwartek, 22 lutego, 2024
Home PRS POLAND SERIES PRS POLAND SERIES MATCH 1 + ZIMOWY SNAJPER

PRS POLAND SERIES MATCH 1 + ZIMOWY SNAJPER

699.00 

Portal Strzelecki przyjmuje jedynie rezerwacje na zawody. Organizatorem i sprzedawcą jest IBION Ostróda. W przypadku chęci otrzymania FV proszę to zaznaczyć w uwagach do rezerwacji. FAKTURY będą wystawiane przez Stowarzyszenie IBION.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOWARZYSZENIE IBION W OSTRÓDZIE

2.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania zawodów sportowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz wypełnienia obowiązku podatkowego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora: IBION w Ostródie,  Firma DMT Dariusz Topyła z siedzibą w Lubartowie. 

4. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez

okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z organizacją zawodów, czyli przez okres 3 lat od końca roku, w którym przeprowadzono zawody. Ponadto dane wynikające z zapłaty wpisowego będą przechowywane, przez czas wynikający z obowiązków podatkowych, 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.

6. Ma Pani/Pan prawo: 

a. do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,

c. do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przez prawo;

d. do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadkach przewidzianych przez prawo;

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku nieprawidłowego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich uniemożliwi udział w zawodach sportowych. 

Partnerzy i Sponsorzy zawodów:

Patronat medialny zawodów:

 

Informacje dodatkowe

KLASA SPRZĘTOWA/KATEGORIA

Open, Semi-Auto OPEN, Tactical (.223 i .308), Ladies OPEN, Senior OPEN 50+

Podobne produkty