Regulamin rejestracji

regulamin sklepu

 

PODSTAWOWE POJĘCIA

Poprzez użyte w regulaminie wyrażenia rozumie się:

Nazwa sklepu PORTALSTRZELECKI.PL przyjęte na potrzeby niniejszego regulaminu oznaczenie DMT Dariusz Topyła, Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów tel. +48 514 800 874

Klient – konsument, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nabywa za pośrednictwem sklepu towar.

Konsument- osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Towar – rzecz, lub usługa która jest przedmiotem zakupu

Regulamin – regulamin sklepu

K.C – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny

Konto – strona sklepu zawierająca dane klienta, którymi klient sam zarządza, umożliwiająca zakup towarów

Rejestracja – dobrowolna czynność dokonywana przez klienta w celu założenia konta

Strona internetowa – strona www za pośrednictwem której dokonuje się zakupu towaru

Miejsce odbioru reklamacji – miejsce gdzie są dostarczane reklamowane towary

Sklep – sklep internetowy dostępny pod domeną https://portalstrzelecki.pl

2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu, składania zamówień, dostarczania zamawianych towarów i usług, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Do korzystania z funkcjonalności sklepu niezbędne jest spełnienie poniższych warunków:

a) połączenie z siecią Internet
b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet
c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.
d) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową towarów i usług związanych ze Strzelectwem za pośrednictwem Internetu.

Wszystkie towary zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium Polski.

Klient może korzystać ze sklepu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie sklepu, ingerowania w zawartość sklepu oraz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień na towary znajdujące się w asortymencie sklepu wymaga zarejestrowania się zgodnie z §3 poniżej.

Sklep oświadcza, że w ramach świadczenia usług określonych w niniejszym regulaminie Klient ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

INFORMACJE O TOWARACH

Informacje o towarach dostępnych w asortymencie sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Ceny towarów wskazanych na stronie internetowej sklepu:

a) zawierają podatek VAT,
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy towaru przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena towaru wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin dotyczący danej promocji stanowi inaczej.

ZAMÓWIENIA TOWARÓW

Klient składa zamówienie jedynie za pośrednictwem strony internetowej sklepu.

Zamówienia są przyjmowane 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

W celu złożenia zamówienia należy wybrać odpowiedni towar lub usługę, dodać go do koszyka (poprzez kliknięcie przycisku do koszyka) i złożyć zamówienie (poprzez kliknięcie na przycisk złóż zamówienie).

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sklep jest równoznaczne z przyjęciem oferty zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku braku w Magazynie zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców sklepu nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa

W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, sklep może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

Jeżeli Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 6 powyżej sklep dostarczy Klientowi towary, co do których zamówienie może być zrealizowane, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w którym została zrealizowana na zasadach określonych w § 12 regulaminu.

W razie anulowania zamówienia, w przypadkach określonych w ustępach 6-8 powyżej jeżeli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 13 regulaminu.

Poprzez anulowanie zamówienia przez sklep rozumie się przysługujące mu umowne prawo odstąpienia.

W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

PRAWO WŁASNOŚCI

Zamówiony towar pozostaje własnością sklepu do momentu dokonania zapłaty za towar przez Klienta.

Przed przeniesieniem własności nie zezwala się na dalsze zbycie, wynajem, zastawienie, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przerabianie oraz na inne rozporządzenia i dokonywanie zmian w towarze bez wyraźnego zezwolenia sklepu PWS.

CZAS REALIZACJI I DOSTAWY ZAMÓWIENIA

Realizacja zamówienia odbywa się tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Przy każdym towarze sklep może podać informację o liczbie dni tygodnia, w ciągu których nastąpi nadania przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja ma charakter orientacyjny liczony od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta.

Zamówienia dostarczane są za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Klient sam wybiera sposób dostarczenia zamówienia.

Do wartości zamówienia doliczana jest opłata za dostawę według cennika doręczyciela.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy zamówionego towaru, jeżeli jest to wynikiem nieprawidłowych lub niepełnych danych podanych przez Klienta.

FORMA PŁATNOŚCI

Klient może wybrać następujące formy płatności:

a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską – gotówką.
b) przed odbiorem przedmiotu zamówienia lub usługi (płatność z góry) – przelewem bankowym za pośrednictwem platformy płatniczej przelewy24.pl

Wybranie formy przelewu na rachunek bankowy lub płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą powoduje, że realizację zamówienia będzie możliwa dopiero po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zapłaty.

W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski Klient może wybrać następujące formy płatności:

przed odbiorem przedmiotu zamówienia lub usługi (płatność z góry) – przelewem bankowym za pośrednictwem platformy płatniczej przelewy24.pl

Klient nie może dokonać płatności za zamówiony towar lub usługę– częściowo z góry, a częściowo przy odbiorze.

REKLAMACJE

Klient, który nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może złożyć reklamację w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych towarów z umową, zawiadomi sklep o stwierdzonej niezgodności.

Sklep rozpatrzy otrzymaną reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia.

Aby zgłosić reklamację należy opisać co jest przedmiotem reklamacji oraz dostarczyć do sklepu reklamowany towar wraz z dowodem zakupu tego towaru.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Klient nabywający towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.

Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego towaru widnieje w jego opisie na stronach Sklepu Internetowego. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość towarów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do towarów oraz na stronach internetowych producentów.

Udzielenie gwarancji jest bezpłatne i następuje przez oświadczenie gwaranta złożone w dokumencie gwarancyjnym. Dokument gwarancyjny zawiera prawa i obowiązki, jakie bierze na siebie gwarant, a także uprawnienia kupującego, w razie gdy właściwość towaru nie będzie odpowiadała tej, o jakiej zapewnia udzielający gwarancji.

Dokument gwarancyjny powinien zawierać podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Ponadto powinno być w nim zawarte stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zakupiony w sklepie udział w imprezie sportowej (bilet w postaci wirtualnej) co do zasady nie ulega zwrotowi, chyba że regulamin konkretnej imprezy sportowej stanowi inaczej, lub mamy do czynienia z siłą wyższą. 

Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie towary nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:
a) kontaktując się z operatorem sklepu.
Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w sklepie bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania towaru), za wyjątkiem: (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225):
a) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
b) towarów, których stan po odbiorze przez Klienta uległ zmianie, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu.

Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu do sklepu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Sklep zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami § 13 regulaminu.

Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem – w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej. Wówczas towary, co do których Klient odstąpił od umowy, należy odesłać do sklepu.

Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

ZWROT NALEŻNOŚCI

Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone: z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej.

DANE OSOBOWE

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sklep w procesie rejestracji konta w sklepie oraz w procesie korzystania ze sklepu, w tym dokonywania zakupów w sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez sklep danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez sklep usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie.

Dane osobowe przetwarzane są przez DMT z siedzibą ul. Przemysłowej 20, 21-100 Lubartów, NIP: 7141598658.

Sklep przetwarza dane osobowe tylko w celu realizacji umów oraz w związku ze świadczoną usługą własnego newslettera.

Klient ma wgląd do swoich danych i może w każdej chwili żądać ich poprawienia lub usunięcia.

Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

Sklep jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przechowywanych danych.

Klient może zgłaszać wszelkie wnioski i uwagi związane ze swoimi danymi osobowymi na adres info@portalstrzelecki.pl

USŁUGA NEWSLETTER

usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji drogą mailową dotyczących działalności Sklepu.

Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.

Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez:

a) zaznaczenie ikony – „zapisz mnie na Newsletter”
Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłany link aktywujący usługę. Należy kliknąć w nadesłany link i w tym momencie Sklep rozpocznie świadczenie usługi.

Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newslettera poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu nie są ofertami w rozumieniu art. 66 K.C

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964r. (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.)