poniedziałek, 4 grudnia, 2023
Home Pozostałe Zawody PHAF – REJESTRACJA

Zawody PHAF - REJESTRACJA

780.00 

 

Regulamin

 1. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
  Zawodnik musi przestrzegać regulaminu strzelnicy, oraz bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na strzelnicy.
  1.1 Broń musi pozostawać rozładowana podczas całych zawodów z wyjątkiem bezpośredniego nadzoru obsługi sędziowskiej zawodów.
  1.2 W strefie bezpieczeństwa zawodnicy mogą posługiwać się jedynie rozładowaną bronią. Wszelkie czynności manipulacyjne (poza przebiegiem) wykonywane mogą być tylko w wyżej wymienionej strefie
  1.3 Przenoszenie karabinów, strzelb oraz pistoletów
  1.3.1 Jeżeli karabiny i strzelby nie są przenoszone w pudełkach lub pokrowcach, to ich lufy muszą być skierowane w dół lub w górę.
  1.3.2 Pistolety muszą być przenoszone w pudełkach lub pokrowcach albo wkaburach.
  1.4 Odkładanie broni
  1.4.1 Podczas przebiegu na torze od zawodnika może być wymagane odłożenie jednego rodzaju broni w celu wykorzystania innego rodzaju, lub przejście na inny rodzaj broni. Broń taka musi być zabezpieczona. Broń krótka w przypadku wykorzystywania broni długiej, musi być w kaburze.
  1.4.2 Jeżeli pistolet nie jest wyposażony w zewnętrzny bezpiecznik, a
  posiada urządzenie zwalniające kurek (dekoker), musi ono być użyte.
  1.4.3 Broń długa musi mieć włączone bezpieczniki zewnętrzne. W przypadku odrzucenia, przejścia na broń krótką.
  2 Komendy i procedury na torze
  2.1 Przebieg toru rozpoczyna się od komendy „Uwaga” (Przygotuj się) – niezależnie od
  ilości broni wykorzystywanej na torze, i kończy w momencie stwierdzenia przez zawodnika pokonania danego toru.
  2.2 Sędzia stanowiskowy bezpośrednio nadzoruje wszystkie czynności zawodnika związane z ładowaniem i przygotowaniem każdego rodzaju broni i odkładaniem jej do miejsc lub urządzeń startowych.
  2.3 „Czy jesteś gotowy?”- komenda po której zawodnik przygotowuje się do pokonania przebiegu lub informuje, że do takiego przebiegu nie jest gotowy
  2.4 Brak negatywnej odpowiedzi zawodnika po wydaniu komendy „Czy jesteś
  gotowy?” oznacza, że zawodnik w pełni zrozumiał wymagania toru i jest gotowy do jego rozpoczęcia. Jeżeli zawodnik nie jest gotowy, powinien oświadczyć “No” lub “Not Ready” (Nie lub Niegotowy). Celowym jest, aby zawodnik przyjął pozycję startową, gdy jest gotowy do rozpoczęcia przebiegu, aby wskazać tym samym sędziemu swoją gotowość.
  2.5 “Stop”: Każdy Sędzia przydzielony do obsługi toru może wydać komendę “Stop” podczas przebiegu. W takim przypadku zawodnik musi natychmiast zaprzestać strzelania, zatrzymać się i czekać na dalsze instrukcje.
  2.6 „Jeżeli skończyłeś, rozładuj i pokaż do sprawdzenia” Jeżeli zawodnik zakończył strzelanie, musi opuścić swoją broń – z lufą skierowaną w stronę głównego kulochwytu, z pustym magazynkiem rurowym, odłączonym magazynkiem, pustą komorą nabojową i zamkiem w tylnym położeniu, do sprawdzenia przez Sędziego. Sędzia będzie towarzyszył i instruował zawodnika podczas rozładowywania broni.
  2.7 Domyślna pozycja startowa. Zawodnik przyjmuje pozycję startową opisaną w pisemnym opisie toru. W przypadku braku takiego opisu, wskazaną przez sędziego. Stan załadowania broni znajduje się w opisie
  toru. W przypadku braku, informuje sędzia.
 2. Punktacja
  3.1. Punktacja opiera się na zasadzie Time Plus. Czyli wynik przedstawiany jest w formie sumarycznego czasu z przebiegu toru oraz kar wyrażonych w postaci sekund. Ostrzelanie prawidłowe celu, to trafienie przynajmniej 2 krotne w korpus tarczy 3D (od góry szyi do nóg) lub jednokrotne w głowę. Przestrzeliny muszą być pełnowymiarowe. Nie styczne.
  3.2 Kary nakładane są w następujący sposób:
  a.
  Jedna przestrzelina w korpusie tzw. miss= kara 500sekund
  b.
  Brak jakiejkolwiek przestrzeliny, ale ostrzelanie tarczy = kara 1000
  sekund (2xmiss)
  Nieostrzelanie jakiegokolwiek celu= kara 2000 sekund + kara za misy, w
  sumie 3000s
  d.
  Nietrafienie celu metalowego lub rzutka = kara 500 sekund
  e.
  Trafienie tarczy typu No Shoot (Nie strzelać) = kara 5000 sekund za każde trafienie, przestrzelina styczna uznawana jest za trafnie
 3. DYSKWALIFIKACJA
  4.1 Dyskwalifikacja jest podzielona na kartkę żółtą oraz czerowną
  4.1.1 Kartka żółta – małe naruszenie procedur bezpieczeństwa np. palec na języku spustowym dyskwalifikuje z toru (50 000 s kary), czerwona z całych zawodów np. wycelowanie broni w inne osoby lub siebie
  4.1.2 Dwie żółte kartki dają czerwoną
  4.2 Naruszenia zasad bezpieczeństwa nie podlegają procedurze odwołania.
  4.3 Dyskwalifikacji podlegają zawodnicy, którzy swoim działaniem wprowadzają niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia swojej osobie lub osobom przebywającym na strzelnicy, jak celowanie we własne części
  ciała, łamania kątów bezpieczeństwa, trzymania palca na języku spustowym (jeżeli nie strzela), nie zabezpieczanie broni itd.
  4.4. Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie, za
  które w szczególności uznaje się:
  4.4.1 Celowe zmienianie celów przed ich punktowaniem w celu uzyskania przewagi lub uniknięcia kar.
  4.4.2. Zmienianie lub fałszowanie metryczek.
  4.4.3 Brak poszanowania otrzymanego wyniku w szczególności tzw. procedur przez sędziego stanowiskowego
 4. BROŃ
  Broń krótka – pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu
  Broń długa- pistolet maszynowy, karabinek lub strzelba centralnego
  zapłonu.
  Dowolna możliwość montażu celowników, latarek, wskaźników czy innych elementów wyposażenia broni.
 5. KABURY I WYPOSAŻENIE
  Każdy zawodnik musi posiadać broń krótką (pistolet lub rewolwer) oraz długą (pistolet maszynowy lub
  karabinek lub strzelba).
  Zawodnik musi posiadać broń krótką wraz z kaburą. Przynajmniej jedną ładownicę na magazynek do broni krótkiej. Dwa magazynki do broni krótkiej oraz jeden (jeżeli w danym typie występuje) magazynek do broni długiej oraz pokrowiec do niej.
  Kabura do broni krótkiej musi zapewnić jej skryte noszenie. Broń krótka, zapasowe magazynki do niej, mają nie być widoczne w momencie rozpoczęcia przebiegu toru. Widoczność broni krótkiej w tym printing karany będzie procedurą 2000 sekund przy każdym rozpoczęciu toru, chyba, że opis toru wymaga inaczej.
  Bron długa ma znajdować się w pokrowcu, chyba, że opis toru wymaga inaczej.
  Broń długa musi posiadać zawieszenie.
  Ubranie ma nie nosić militarnego charakteru. Zabronione są mundury lub ubrania we wzory maskujące. Spodnie typu bojówki są ok (o ile nie są we wzory maskujące).
  Wszelkie wyposażenie (poza pokrowcem na broń długą) ma być przenoszone w
  sposób niewidoczny. Jeżeli jakiekolwiek wyposażenie, jak latarki,
  ładownice itp. Będą widoczne przy rozpoczęciu przebiegu, skutkować będą
  karą proceduralną w wysokości 2000sekund.
 6. Nie przystąpienie do toru 50 000 sekund kary. Nie przystąpienie do toru jest decyzją zawodnika.
 7. Reshoty
  Reshoty nie sa przewidywane. Zawodnik ma sobie radzić ze wszystkimi napotkanymi trudnościami samodzielnie. W sytuacji kiedy zawodnicy pokonując tor spotkają się ze znaczącymi różnicami w budowie czy działaniu toru, tor zostanie wyzerowany.
  9 ODWOŁANIA
  10.1 W pierwszej instancji decyzje będą podejmowane przez sędzie stanowiskowego. Zawodnik ma możliwość przekazania telefonu lub kamery sędziemu pomocniczemu, lub zawodnikowi, który zakończył już konkurencję w celu nakręcenia przebiegu (film jest usuwany po przebiegu), w celu zapewnienia materiału w sytuacjach niejasnych, wymagających interwencji sędziego głównego. W przypadku braku nagrania, sędzia stanowiskowy podejmuje decyzję ostateczną. Wszelkie dyskusje uznane będą za zachowanie niesportowe i skutkować będą dyskwalifikację.
  11.2 Jeżeli zawodnik nie zgodzi się z decyzją sędziego stanowiskowego, a posiada zapis filmowy, sędzia główny wysłuchuje jednej, a następnie drugiej strony. Ogląda zapis filmowy i podejmuje ostateczną nieodwołalną decyzję.
 8. Pokonywanie torów
  Każdy zawodnik może otrzymać karę proceduralną w wysokości 500 sekund (wielokrotnie podczas przebiegu) w wypadku kiedy jego zachowanie/pokonanie toru powodowało by niepotrzebne wystawianie się na zagrożenie – brak zaskoczenia przeciwnika, wykorzystanie zasłon i przesłon, brak załadowania broni i próba ostrzelania przeciwnika itp. Decyzja podejmowana jest sędziego stanowiskowego i jest ostateczna w
  przypadku braku materiału filmowego. W innym przypadku decyzję podejmuje sędzia główny w wyniku przeanalizowania materiału filmowego oraz wysłuchania stron.
 9. Tory strzeleckie pokonywanych w warunkach ograniczonej widoczności. Zawodnik musi posiadać przynajmniej jedno źródło światła.
 10. PHAF składa się z torów pod dużą presją psychofizyczną, zawodnik w celu jego pokonania musi się zmierzyć z różnymi sytuacjami, jeżeli zawodnik nie czuje się w stanie czy to ze względu na presję czy to ze względu na warunki fizyczne, zawsze może i wręcz powinien powiedzieć stop w czasie wykonywania zadania ponad jego możliwości. Sędzia natychmiast zatrzyma konkurencję. Naliczone zostaną kary za nieostrzelane celu zgodnie z regulaminem.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PWS z siedzibą w Jakubowicach Konińskich

2.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania zawodów sportowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz wypełnienia obowiązku podatkowego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora:   Firma DMT Dariusz Topyła z siedzibą w Lubartowie. 

4. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez

okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z organizacją zawodów, czyli przez okres 3 lat od końca roku, w którym przeprowadzono zawody. Ponadto dane wynikające z zapłaty wpisowego będą przechowywane, przez czas wynikający z obowiązków podatkowych, 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.

6. Ma Pani/Pan prawo: 

a. do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,

c. do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przez prawo;

d. do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadkach przewidzianych przez prawo;

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku nieprawidłowego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich uniemożliwi udział w zawodach sportowych. 

 

 

 

 

Podobne produkty