sobota, 2 grudnia, 2023
Home ARCHIWUM MYKITA RIFLE SERIES (.223 REM; 5,56 NATO)– MID RANGE EPISODE I 27 MAJA 2023

MYKITA RIFLE SERIES (.223 REM; 5,56 NATO)– MID RANGE EPISODE I 27 MAJA 2023

556.00 

 

Mykita Rifle Series to zawody strzeleckie, które mają na celu propagowanie strzelectwa praktycznego na długich i średnich dystansach. Seria MRS powstała żeby sprawdzić Twoje umiejętności praktycznego korzystania z karabinu precyzyjnego.

To są zawody dla strzelców sportowych i myśliwych oraz kolekcjonerów, posiadających stosowne pozwolenia. Precyzyjne, praktyczne strzelectwo. Presja czasu, wymuszone postawy strzeleckie, nietypowe dystanse do celu. Zawody służą także wymianie doświadczeń i praktyk strzeleckich pomiędzy zawodnikami. 

Organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki Kryza oraz Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM.

Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 27 MAJA 2023

Miejsce: OŚRODEK SZKOLENIA POLIGONOWEGO WOJSK SPECJALNYCH - STRZEPCZ.

REGULAMIN - do pobrania w formacie PDF.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KS KRYZA z siedzibą w Gdańsku.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania zawodów sportowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz wypełnienia obowiązku podatkowego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora: Firma DMT Dariusz Topyła z siedzibą w Lubartowie.
4. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez
okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z organizacją zawodów, czyli przez okres 3 lat od końca roku, w którym przeprowadzono zawody. Ponadto dane wynikające z zapłaty wpisowego będą przechowywane, przez czas wynikający z obowiązków podatkowych, 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
6. Ma Pani/Pan prawo:
a. do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
c. do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przez prawo;
d. do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadkach przewidzianych przez prawo;
e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku nieprawidłowego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich uniemożliwi udział w zawodach sportowych.

 

 

Informacje dodatkowe

KLASA SPRZĘTOWA

REPETIER, SEMI-AUTO

Podobne produkty