sobota, 22 czerwca, 2024
Home KURS Z KESTRELLA Kurs z obsługi stacji pogodowej KESTREL z kalkulatorem balistycznym Applied Ballistic

Kurs z obsługi stacji pogodowej KESTREL z kalkulatorem balistycznym Applied Ballistic

1,700.00 

 

Zapraszamy serdecznie, na KURS z obsługi KESTRELA
Dzień 01.09.2023 (piątek)
miejsce:
Strzelnica Mex Shooting Range & Club
Adres: Księdza Ignacego Skorupki 80, 05-091 Ząbki
godzina: 18:00 -23:00
Zapoznanie z podstawowymi funkcjami Kestrela.
1. Omówienie Urządzenia Kestrel
a. Funkcje przycisków.
b. Elementy urządzenia
2. Menu i tryby pracy urządzenia Kestrel.
3. Kalibracja funkcje i zadania
4. Appllied Ballistic
a. Tworzenie profilu broni i amunicji
b. Tworzenie profili celi
c. Kalibracja prędkości w zakresie prędkości transonicznej i subsonicznej.
d. Sprawdzenie i wariantowanie nastaw warunkami atmosferycznymi.
e. Funkcja pomiaru wiatru. Podnoszenie i obniżanie toru lotu pocisku
f. Karta celi.
g. Odczyt i praca na Karcie Balistyki.
Dzień 02.09.2023 (sobota)
godzina: 19:00 -16:30 - część praktyczna Poligon WITU Zielonka
godzina: 18:00 -23:0 - wykłady
Strzelnica Mex Shooting Range & Club
1. Pomiar prędkości wylotowych pocisku.
2. Strzelanie na dystansie prędkości transonicznej. Wykonywanie korekt prędkości w zakresie prędkości transonicznej (dystanse .308 do 1000 m. 338LM do 1300 m., w zależności od prędkości wylotowej pocisku).
3. Wykłady, sala wykładowa - Aplikacja Kestrel Link Ballistics - 2 godziny (powinny wystarczyć jeżeli będzie dużo do powtórzenia z pierwszego dnia to 3 godziny.
a. Łączenie aplikacji z urządzeniem Kestrel
b. Tworzenie i zarządzanie Profilami broni i pocisku
c. Karta Celi
d. Karta pojedynczego celu
Dzień 03.09.2023 (niedziela)
godzina: 09:00 -17:00 - część praktyczna Poligon WITU Zielonka
1. Ewentualny pomiar prędkości wylotowych pocisku.
2. Strzelanie na dystansie prędkości subsonicznej. Wykonywanie korekt prędkości w zakresie prędkości subsonicznej (dystanse .308 do 1500 m. 338LM do 1800 m., w zależności od prędkości wylotowej pocisku)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestTEAM99 Rafał Klecki, Adres: Sochaczewska 18/7 05-840 Brwinów, Telefon: +48 509 991 898, E-mail: team99@team99.pl, NIP: 8731765649

2.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania zawodów sportowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz wypełnienia obowiązku podatkowego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora: Firma DMT Dariusz Topyła z siedzibą w Lubartowie. 

4. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez

okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z organizacją zawodów, czyli przez okres 3 lat od końca roku, w którym przeprowadzono zawody. Ponadto dane wynikające z zapłaty wpisowego będą przechowywane, przez czas wynikający z obowiązków podatkowych, 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.

6. Ma Pani/Pan prawo: 

a. do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,

c. do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przez prawo;

d. do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadkach przewidzianych przez prawo;

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku nieprawidłowego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich uniemożliwi udział w zawodach sportowych. 

Podobne produkty