Strona główna KURS Z KESTRELLA Kurs z obsługi stacji pogodowej KESTREL z kalkulatorem balistycznym Applied Ballistic

Kurs z obsługi stacji pogodowej KESTREL z kalkulatorem balistycznym Applied Ballistic

1,700.00 

Kompletne szkolenie połączone z częścią praktyczną na poligonie WiTU w Zielonce k. Warszawy. Prowadzone przez doświadczonych instruktorów – praktyków.

Na stanie

Opis

 

Dzień 05.05.2023 (piątek)
Miejsce:
Strzelnica Mex Shooting Range & Club
Adres:
Księdza Ignacego Skorupki 80, 05-091 Ząbki
godzina: 18:00 -23:00
Zapoznanie z podstawowymi funkcjami Kestrela.
1. Omówienie Urządzenia Kestrel
    a. Funkcje przycisków.
    b. Elementy urządzenia
2. Menu i tryby pracy urządzenia Kestrel.
3. Kalibracja funkcje i zadania
4. Appllied Ballistic
    a. Tworzenie profilu broni i amunicji
    b. Tworzenie profili celi
    c. Kalibracja prędkości w zakresie prędkości transonicznej i subsonicznej.
    d. Sprawdzenie i wariantowanie nastaw warunkami atmosferycznymi.
    e. Funkcja pomiaru wiatru. Podnoszenie i obniżanie toru lotu pocisku
    f.  Karta celów
    g. Odczyt i praca na Karcie Balistyki.
Dzień 06.05.2023 (sobota)
godzina: 19:00 -16:30 – część praktyczna Poligon WITU Zielonka
godzina: 18:00 -23:0 – wykłady
Strzelnica Mex Shooting Range & Club
1. Pomiar prędkości wylotowych pocisku.
2. Strzelanie na dystansie prędkości transonicznej. Wykonywanie korekt prędkości w zakresie prędkości transonicznej (dystanse .308 do 1000 m. 338LM do 1300 m., w zależności od prędkości wylotowej pocisku).
3. Wykłady, sala wykładowa – Aplikacja Kestrel Link Ballistics – 2 godziny (powinny wystarczyć jeżeli będzie dużo do powtórzenia z pierwszego dnia to 3 godziny.
    a. Łączenie aplikacji z urządzeniem Kestrel
    b. Tworzenie i zarządzanie Profilami broni i pocisku
    c. Karta Celi
    d. Karta pojedynczego celu
 
Dzień 07.05.2023 (niedziela)
godzina: 09:00 -17:00 – część praktyczna Poligon WITU Zielonka
1. Ewentualny pomiar prędkości wylotowych pocisku.
2. Strzelanie na dystansie prędkości subsonicznej. Wykonywanie korekt prędkości w zakresie prędkości subsonicznej (dystanse .308 do 1500 m. 338LM do 1800 m., w zależności od prędkości wylotowej pocisku)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestTEAM99 Rafał Klecki, Adres: Sochaczewska 18/7 05-840 Brwinów, Telefon: +48 509 991 898, E-mail: team99@team99.pl, NIP: 8731765649

2.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania zawodów sportowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz wypełnienia obowiązku podatkowego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora: Firma DMT Dariusz Topyła z siedzibą w Lubartowie. 

4. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez

okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z organizacją zawodów, czyli przez okres 3 lat od końca roku, w którym przeprowadzono zawody. Ponadto dane wynikające z zapłaty wpisowego będą przechowywane, przez czas wynikający z obowiązków podatkowych, 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.

6. Ma Pani/Pan prawo: 

a. do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,

c. do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przez prawo;

d. do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadkach przewidzianych przez prawo;

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku nieprawidłowego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich uniemożliwi udział w zawodach sportowych.