piątek, 8 grudnia, 2023
Home DELTA Long Distance Weekend Delta Long Range Weekend 13/14 maja – warsztaty

Delta Long Range Weekend 13/14 maja - warsztaty

300.00 400.00 

 

Weekendowe warsztaty dla każdego, kto naprawdę chce poprawić swoje umiejętności strzeleckie. To nie jest rywalizacja z innymi. To rywalizacja z samym sobą. Każdy może być lepszy. Szczególnie mile widziani są początkujący. Przyjdź i ucz się od najlepszych.

DATA: 13 MAJA– 14 MAJA 2023 (SOBOTA, NIEDZIELA)

Harmonogram na obywa dni jest dokładnie taki sam.

LOKALIZACJA:

STRZELNICA WOJSKOWEGO, INSTYTUTU TECHNIKI UZBROJENIA, ZIELONKA, POLSKA(Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka)

 CENA ZA JEDEN DZIEŃ WARSZTATÓW:

 • 400 zł
 • 300 zł dla uczestników z lunetą DELTA
 • 300 zł dla użytkowników kalibru .22LR (boczny zapłon)

STREFA WOJSKOWA. OGRANICZONA LICZBA MIEJSC.
PATRONAT MEDIALNY I ZAPISY:

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
ZAPISY dla obywateli RP: DO 10 MAJA 2023 R.
ZAPISY dla cudzoziemców: DO 28 KWIETNIA 2023 R.

GŁÓWNE INFORMACJE
WARSZTATY BĘDĄ POPROWADZONE PRZEZ INSTRUKTORÓW O ŚWIATOWEJ RENOMIE.KADY POZIOM ZAAWANSOWANIA. NA STRZELNICY ZOSTANĄ PRZYGOTOWANE STALOWE GONGI NA PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANYM PRZEDPOLU, KTÓRE BĘDĄ ROZLOKOWANE NA DYSTANSACH OD 100M DO 1800M. 

ROZWÓJ
NA WARSZTATACH DOWIESZ SIĘ JAK ODPOWIEDNIO WYKORZYSTYWAĆ, CELOWNIK I KARABIN. PORADY DOTYCZĄCE STRZELANIA POD PRESJĄ CZASU. MOŻLIWOŚĆ PRZETESTOWANIA NAJNOWSZYCH CEOWNIKÓW DELTY.

POZNAJ NAJLEPSZYCH
NA WARSZTATACH POJAWI SIĘ MIEDZY INNYMI PRZEMYSŁAW WÓJTOWICZ KTÓRY OPOWIE O STRZELANIU W AKCJI. JEST TO NAJSKUTECZNIEJSZY POLSKI SNAJPER, WETERAN Z AFGANISTANU. BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ ZDOBYĆ PODPISANĄ KSIĄŻKĘ „SNAJPER WCHODZI PIERWSZY” ORAZ WOJCIECH JAGIELSKI KTÓRY JEST ZAŁOŻYCIELEM OŚRODKA SZKOLENIA STRZELCÓW WYBOROWYCH W TORUNIU, PODZIELI SIĘ WIDZĄ MIEDZY INNYMI W ZAKRESIE NOWOŚCI W SZKOLENIU STRZELECKIM. 

STALOWE GONGI DELTA TO:

 • różne rozmiary, różne poziomy trudności
 • wykonanie „mapy balistycznej” karabinu na dystansach pośrednich 400 m/500 m/700  m
 • natychmiastowe potwierdzenie hit/miss
 • praca na wietrze

SZCZEGÓŁY

 • strzelectwo precyzyjne i PRS 
 • strzelectwo Extreme Long Range 
 • strzelectwo taktyczne 
 • strzelectwa PRS a wymuszone postawy strzeleckie  
 • boczny zapłon .22 LR, wykorzystanie taniej amunicji do treningów
 • zapewniamy kawę i herbatę

TEST UMIEJĘTNOŚCI THOMASA HAUGLANDA
THLR LONG RANGE PROFICIENCY TEST AUTORSTWA THOMASA HAUGHLANDA  PRZETESTUJE TWOJE UMIEJĘTNOŚCI NA DYSTANSIE PONAD 500 M NA PROSTYCH ZASADACH: 1 CEL, 1 PRÓBA, 1 KULA, 1 MINUTA. 

Regulamin warsztatów 

Delta Long Range Weekend w dniach 13-14.05.2023 (dalej: „Warsztaty”)
Organizator: Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Nowych Osinach, ul. Piękna 1, 05-300 Nowe Osiny KRS: 0000784247, NIP: 8222047012 (dalej ”DO” lub ”Administrator”).

Przystępując do udziału w Warsztatach każdy ich uczestnik potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptuje określone w nim warunki udziału w Warsztatach. 

WYTYCZNE ORGANIZATORA 

 1. Organizator apeluje o profesjonalne podejście do realizacji zagadnień ogniowych. Szczególny nacisk stawia się na warunki bezpieczeństwa oraz wysoką dyscyplinę. 
 2. Realizację zagadnień Organizator poleca rozłożyć w czasie tak aby maksymalnie wykorzystać zmieniające się warunki pogodowe, kierunek oraz siłę wiatru. 
 3. Organizator poleca aby dokładnie z każdym zagadnieniem prowadzonym przez instruktorów oraz wybrać interesujące ścieżki wg własnych potrzeb. 
 4. Doraźnie oraz zależności od potrzeb organizowana będzie przerwa na serwis celów stalowych (malowanie – 10min), przerwa na omówienie zagadnień prze instruktorów 10-15min, przerwa na wspólny obiad, kawę oraz herbatę. 
 5. Organizator proponuje strzelanie w parach: strzelec i obserwator. Znacznie usprawni to osiąganie zamierzonych dystansów, usprawni komunikację między prowadzącymi strzelanie a strzelającymi. 
 6. W uzasadnionych przypadkach tj. awaria broni, brak możliwości osiągnięcia zamierzonych celów treningowych z przyczyn niezależnych – Organizator bierze pod uwagę dopuszczenie uczestnika do kolejnego dnia warsztatów nieodpłatnie. 
 7. Organizator bierze pod uwagę dopuszczenie uczestnika do kolejnego dnia warsztatów odpłatnie jeżeli zdecyduje się w pierwszym dniu warsztatów i zgłasza chęć uczestnictwa w dniu drugim. 
 8. Organizator nie zapewnia broni i amunicji obiektowej. Zalecana ilość amunicji 50-100szt. 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 

 1. Każdą broń należy traktować jak załadowaną; 
 2. Lufę kierujemy tylko i wyłącznie w kierunku celu, gdy zamierzamy prowadzić świadomy ogień celowany; 
 3. Każdorazowo przed oddaniem sprawdzamy otoczenia celem uniknięcia postrzału; 
 4. Palec ma kontakt z językiem spustowym broni tylko w momencie oddawania celowanego i świadomego strzału. 

Ponadto: 

Zabrania się strzelać: 

 1. z broni technicznie niesprawnej; 
 2. niesprawną amunicją oraz amunicją której użycie jest zabronione np. szczególnie niebezpieczną, zapalającą itd; 
 3. poza wyznaczony pas ognia strzelnicy, który zostanie omówiony na miejscu przez prowadzącego strzelanie; 
 4. do urządzeń i innych przedmiotów nie stanowiących celów (tarcz gongów). 

Strzelanie bezwzględnie przerywa się samodzielnie lub na sygnał prowadzącego strzelanie, w przypadku: 

 1. pojawienia się przed strzelającymi ludzi, sprzętu czy zwierząt; 
 2. padania pocisków poza wyznaczony pas ognia; 
 3. utraty orientacji w terenie przez strzelającego; 
 4. powstania pożaru; 
 5. gdy naruszone zostaną warunki bezpieczeństwa; 
 6. na sygnał prowadzącego strzelanie. 

WARUNKI DODATKOWE 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia uczestnictwa w warsztatach osobom stwarzającym zagrożenie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo nałożenia „czasowej kary taktycznej” na uczestnika za brak dyscypliny podczas warsztatów.
 3. Każdy uczestnik obowiązkowo zobligowany jest posiadać: Ochronniki słuchu oraz okulary ochronne.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WARSZTATÓW

 1. Przystępując do uczestnictwa w Warsztatach Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i publikację jego wizerunku utrwalonego podczas Warsztatów w postaci zdjęć i filmów w celu promocji Organizatora na stronach/portalach/profilach/kontach/kanałach internetowych i społecznościowych Delta Optical oraz w materiałach drukowanych. Zgoda może zostać cofnięta po upływie 1 roku.
 2. Organizator nie będzie przetwarzał wykonanych podczas Warsztatów zdjęć i filmów specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator będzie wykorzystywał wykonane podczas Warsztatów zdjęcia i filmy do relacjonowania Warsztatów na stronach/portalach/profilach/kontach/kanałach internetowych i społecznościowych Delta Optical oraz w materiałach drukowanych. Wykorzystanie utrwalonego w ten sposób wizerunku Uczestnika  na potrzeby relacji i informowania o wydarzeniu w postaci zorganizowanych przez Delta Optical Warsztatów i promocji Organizatora ma podstawę w prawnie uzasadnionym interesie Organizatora (podstawa przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)). 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DELTA OPTICAL SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000784247, NIP: 8222047012, REGON: 712386072)

2.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania zawodów sportowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz wypełnienia obowiązku podatkowego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora: Firma DMT Dariusz Topyła z siedzibą w Lubartowie.

4. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez

okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z organizacją zawodów, czyli przez okres 3 lat od końca roku, w którym przeprowadzono zawody. Ponadto dane wynikające z zapłaty wpisowego będą przechowywane, przez czas wynikający z obowiązków podatkowych, 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.

6. Ma Pani/Pan prawo:

a. do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,

c. do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przez prawo;

d. do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadkach przewidzianych przez prawo;

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku nieprawidłowego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich uniemożliwi udział w zawodach sportowych.

Informacje dodatkowe

Strzelasz z lunety DELTA?

TAK, NIE

Strzelasz z .22LR?

TAK, NIE

Wybierz dzień treningu

SOBOTA 13.05, 14.05 NIEDZIELA

Jak oceniasz swoje umiejętności strzeleckie?

Początkujący, Średniozaawansowany, Zaawansowany

Podobne produkty