Strona główna Zawody taktyczne Wpisowe MID RANGE MYKITA

Wpisowe MID RANGE MYKITA

 350.00

09.11.2019r.

Klub Strzelecki Kryza i Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM.
OŚRODEK SZKOLENIA POLIGONOWEGO WOJSK SPECJALNYCH – STRZEPCZ.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zawodów i informacją o ochronie danych osobowych.

Brak w magazynie

Opis

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH
MID RANGE MYKITA

logo

MRM_regulamin – plik pdf. do wydruku

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Celem zawodów MID RANGE MYKITA jest propagowanie praktycznych, precyzyjnych strzelań
karabinowych na średnich dystansach, wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk strzeleckich oraz
integracja środowiska strzeleckiego. W trakcie zawodów zostanie wyłoniony najlepszy strzelec.
1.2 Organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki Kryza i Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM.
1.3 Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 9 listopada 2019 r. Miejsce: OŚRODEK SZKOLENIA POLIGONOWEGO WOJSK SPECJALNYCH – STRZEPCZ.
Wpisowe: 350 pln. W cenie wpisowego ubezpieczenie NNW, posiłek regeneracyjny w dniu 9.11.2019 r.
1.4 Broń:
– Karabin centralnego zapłonu (repetier lub semi-auto) dopuszczony kaliber: .223 (5,56x45mm)
– Dwie klasy sprzętowe: REPETIER i SEMI-AUTO.
1.5 W zawodach uczestniczyć mogą firmy, instytucje i osoby prywatne posiadające stosowne pozwolenia
w zakresie posiadania broni palnej, które zarejestrowały się w wyznaczonym terminie i opłaciły wpisowe.
1.6 Każdy zawodnik, który z przyczyn technicznych lub innych nie zamierza lub nie może przystąpić do
kolejnej konkurencji lub zamierza opuścić rejon rozgrywania zawodów jest zobowiązany do zgłoszenia
takiego faktu do Sędziego Głównego pod groźbą dyskwalifikacji z całych zawodów.

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

2.1 Zawodnicy zobowiązani są do:
– przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
– postępowania zgodnie z regulaminem zawodów oraz opisami torów
– zachowania zgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami FAIR PLAY.
2.2 Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach są zobowiązane do używania środków ochrony wzroku i
słuchu podczas wykonywania strzelań.
2.3 Każdą broń w czasie zawodów należy przenosić rozładowaną tzn.:
– bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej broni;
– bez podpiętego magazynka, jeżeli broń jest w takowy wyposażona,
– z lufą skierowaną w górę lub w dół,
– zawsze z zamkiem w tylnym położeniu lub włożoną flagą bezpieczeństwa w komorę nabojową.
– broń można także przenosić w futerałach lub pokrowcach. Jakiekolwiek inne czynności z bronią można
prowadzić tylko na komendę sędziego z lufą skierowaną w stronę wskazaną przez sędziego lub w strefie
bezpieczeństwa (SB).
2.4 Strefa bezpieczeństwa (SB) – wyraźnie oznakowane, bezpieczne miejsce przeznaczone do prób,
ćwiczenia, sprawdzania, czyszczenia i napraw broni. Zakazane jest operowanie w niej jakąkolwiek
amunicją, jej częściami (np. łuskami) lub atrapami pod groźbą dyskwalifikacji.
2.5 Broń zabezpieczona – broń, w której nastawne bezpieczniki inne niż chwytowe są włączone.
2.6 Broń rozładowana – broń, w której komora nabojowa jest pusta oraz nie jest do niej podłączony
magazynek.
2.7 Przebieg toru – trwa od momentu komendy sędziego: „Gotowość” oraz następującego po niej
komendy „Start” do momentu ogłoszenia, przez sędziego, komendy „Koniec – przerwij ogień”
3. BROŃ I WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA

3.1 Obowiązkowe minimalne wyposażenie zawodnika na czas zawodów:
– broń
– ochrona wzroku i słuchu
– pastorał myśliwski lub monopod / tripod. Może być improwizowany.
– ilość amunicji zostanie podana uczestnikom z wyprzedzeniem przed zawodami.
3.2 Zawodnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyposażenie, broń oraz amunicję używaną przez
siebie w czasie zawodów. Każdy element wyposażenia i broni używany przez zawodnika w czasie
zawodów musi być w pełni sprawny, tak aby zawodnik w pełni je kontrolował a tym samym nie stanowił
zagrożenia dla bezpieczeństwa innych uczestników zawodów.
3.3 Broń, amunicja i wyposażenie zawodnika muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa oraz regulaminu
strzelnicy.
3.4 W czasie całych zawodów zawodnik musi korzystać z tej samej broni.
3.5 W razie jakichkolwiek wątpliwości Sędzia Główny decyduje o zgodności broni i wyposażenia
zawodnika z przepisami bezpieczeństwa oraz regulaminem zawodów, a jego decyzja w tym zakresie jest
ostateczna.
3.6 Amunicja: Całkowity zakaz używania amunicji smugowej, przeciwpancernej, zapalającej i innej
niedozwolonej do strzelań sportowych.
3.7 ZAWODNIK STAWIAJĄC SIĘ DO ODPRAWY TECHNICZNEJ PRZED ROZPOCZĘCIEM KONKURENCJI,
ZOBOWIĄZANY JEST POSIADAĆ CAŁE WYPOSAŻENIE DO PRZEBIEGU WSZYSTKICH KONKURENCJI.
ZAWODNIK MUSI MIEĆ JE PRZY SOBIE PRZEZ CAŁY CZAS ZAWODÓW.
WYPOSAŻENIE TO BĘDZIE SPRAWDZANE WYRYWKOWO PRZEZ SĘDZIÓW I W WYPADKU BRAKU
JAKIEGOKOLWIEK OBOWIĄZKOWEGO ELEMENTU WYPOSAŻENIA ZAWODNIK BĘDZIE OTRZYMYWAŁ KARĘ
PROCEDURALNĄ LUB ZOSTANIE ZDYSKWALIFIKOWANY. PO ZAKOŃCZENIU ODPRAWY TECHNICZNEJ I
ROZPOCZĘCIU STRZELAŃ, ZAWODNIK NIE BĘDZIE MÓGŁ DOBIERAĆ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW
WYPOSAŻENIA.
3.8 Każdy element wyposażenia pozostawiony na torze strzeleckim przez zawodnika i nie odzyskany
przez niego w czasie przebiegu toru zostaje uznany za utracony i nie będzie mógł być użyty w dalszych
konkurencjach.
3.9 Dopuszczone jest używanie: dwójnogów przymocowanych do broni, plecaków jako podpórek pod
broń, poduszek strzeleckich itp.
3.10 Wszelkie wątpliwości dotyczące wyposażenia będą rozwiązywane przez Sędziego Głównego, którego
decyzja jest ostateczna.
4. TORY STRZELECKIE I SPOSÓB OCENIANIA
4.1 Tory będą wymagały od zawodników umiejętności bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią.
4.2 Tory strzeleckie będą od zawodnika wymagały m.in. umiejętności strzelania z różnych postaw, po
wysiłku fizycznym, na nieznanych dystansach oraz w ograniczonym czasie.
4.3 O przebiegu toru strzeleckiego zawodnik zostanie poinformowany przed jego rozpoczęciem w sposób
pisemny (karta opisu toru) lub ustny (przekazane przez sędziego prowadzącego strzelania na danym
torze).
4.4 Rodzaje celów wykorzystywanych w czasie zawodów
– papierowe tarcze;
– cele metalowe.
4.5 Wynik zawodnika na torze wyrażony jako suma punktów za uzyskany czas przebiegu oraz suma
punktów uzyskanych za trafienia celów.
4.6 Czas uzyskany przez zawodnika na torze – wyrażony w sekundach, przelicza się na procenty w
stosunku do najlepszego wyniku, w jego klasie, na danym torze, który jako punkt odniesienia wynosi
100%. Wynik procentowy oznacza ilość uzyskanych na danym torze przez zawodnika punktów (np.: jeżeli
zawodnik X na torze nr 1 uzyskał łączny wynik 60 sekund, a zawodnik Y na tym samym torze uzyskał
wynik 50 sekund, wówczas zawodnik Y uzyskuje 100% i odpowiednio 100 punktów, a zawodnik X 83,3%
i odpowiednio 83 punktów).
4.7 Trafienia uzyskane przez zawodnika na torze – wyrażone są w punktach, przelicza się na procenty w
stosunku do najlepszego wyniku, w jego klasie, na danym torze, który jako punkt odniesienia wynosi
100%. Wynik procentowy oznacza ilość uzyskanych na danym torze przez zawodnika punktów (np.: jeżeli
zawodnik X na torze nr 1 uzyskał łączny wynik 9 punktów, a zawodnik Y na tym samym torze uzyskał
wynik 7 punkty, wówczas zawodnik X uzyskuje 100% i odpowiednio 100 punktów, a zawodnik Y 77,7% i
odpowiednio 78 punktów).
4.8 Wynik zawodnika w zawodach uzyskuje się sumując wyniki punktowe zawodnika ze wszystkich torów.
Wygrywa zawodnik, który zdobył najwięcej punktów. Wszystkie wyniki podawane są zaokrąglane do
wartości liczb całkowitych.
4.9 Jeżeli zawodnik w ogóle nie przystąpi do danego toru na zawodach, wówczas uzyskuje on na nim
wynik 0 punktów.
4.10 Dokładne opisy torów zostaną przedstawione zawodnikom w dniu zawodów. Dystanse na których
będą ustawione cele od 5 m do 700 m.
5. DYSKWALIFIKACJA (DQ)
5.1 Każdorazowo po orzeknięciu dyskwalifikacji wymagane jest zatwierdzenie tego werdyktu przez
Sędziego Głównego Zawodów.
5.2 Celowe pozbycie się przez zawodnika ochronników wzroku lub słuchu podczas trwania przebiegu
zawsze będzie skutkowało dyskwalifikacją na danym torze.
5.3 Dyskwalifikacja zawsze jest orzekana w przypadku naruszenia przez zawodnika zasad
bezpieczeństwa, a w szczególności:
– „Posługiwania się bronią” poza okresem przebywania w SB lub na torze pod bezpośrednim nadzorem
sędziego i wykonywania wydanych przez niego komend,
– Dopuszczenia do sytuacji, w której wylot lufy broni jest skierowany poza obowiązujące kąty
bezpieczeństwa w czasie przebiegu na torze,
– Nietrzymania palca na zewnątrz kabłąka spustowego w czasie innym niż strzelanie, tj. np. w czasie
ładowania, wymiany magazynka, odkładania i rozładowywania broni,
– Posługiwania się w strefie bezpieczeństwa amunicją lub jej atrapami (w tym nabojami szkolnymi,
treningowymi, łuskami i zbijakami), w stanie luzem bądź zapakowanych w pudełka, załadowanymi
magazynkami i ładowaczami.
– Posiadania przy sobie innej niż rozładowanej i bez podpiętego magazynka broni w jakimkolwiek
momencie poza momentem, wykonywania poleceń sędziego na torze lub dokonywania prób i ćwiczeń z
pustymi magazynkami w SB,
– Dyskwalifikacja orzekana jest również w przypadku, gdy zawodnik, odda strzał przypadkowy. Nie
uznaje się za strzał przypadkowy strzału, który został spowodowany awarią broni. Przerwany w tej
sytuacji przebieg nie będzie kontynuowany (należy taki przebieg zawodnika ocenić wg stanu aktualnego)
a jeżeli awarię taką potwierdzi ocena Sędziego Głównego zawodnik będzie mógł po dokonaniu
niezbędnych napraw kontynuować zawody na kolejnych torach.
– Dyskwalifikacja może nastąpić także w przypadku niesportowego zachowania, niedozwolonego
zachowania lub użycia niedozwolonego wyposażenia, które w opinii Sędziego Głównego jest niezgodne z
regulaminem.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1 Jeżeli w trakcie zawodów powstanie jakakolwiek wątpliwość lub sytuacja nieopisana w regulaminie,
głos rozstrzygający i ostateczny należy zawsze do Sędziego Głównego Zawodów.
6.2 Zawody zostaną rozegrane bez względu na panujące warunki hydrometeorologiczne.
6.3 Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność.
6.4 W przypadku rejestracji i wniesienia opłaty startowej zawodnikowi, który rezygnuje ze startu nie
przysługuje jej zwrot.
6.5 W przypadku przerwania zawodów i zamknięciu poligonu z przyczyn niezależnych od organizatora
zawodnikom nie przysługuje zwrot wpisowego.
6.6 Polityka prywatności: Startujący oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z późn. zmianami) przez Klub Strzelecki Kryza z siedzibą w
Gdyni, od momentu wysłania rejestracji w celach organizacyjnych zawodów strzeleckich MID RANGE
MYKITA.

Informacja o ochronie danych osobowych Osób biorących udział w zawodach strzeleckich Mid Range Mykita 2019 organizowanych przez Klub Strzelecki Kryza i Fundację SPRZYMIERZENI z GROM

MRM_RODO– plik pdf. do wydruku

Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane
osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest : Klub Strzelecki Kryza. Możesz skontaktować
się z nami pisząc na adres maila: longrangemykita@gmail.com
2. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich
usunięcia lub wniesienia sprzeciwu w zakresie ich przetwarzania.
3. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz
prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Twoim udziałem
w zawodach, w tym w szczególności celu rejestracji oraz ogłoszenia osiągniętego przez Ciebie
wyniku.
5. Podanie przez Ciebie danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
konieczne dla umożliwienia Ci udziału w zawodach. Niepodanie ich lub brak zgody na ich
przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
6. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest dokonywane na podstawie Twojej
zgody , którą jest dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego udziału w zawodach ) , art. 6 ust. 1 lit.
c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas
ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny wyników zawodów, obowiązki wynikające z
przepisów prawa podatkowego) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Wpisowe MID RANGE MYKITA”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *