Strona główna Zawody WPISOWE Mid Range Mykita 2020- opłata za uczestnictwo w zawodach

Mid Range Mykita 2020- opłata za uczestnictwo w zawodach

 500.00

PRICE IN EURO – 113 EURO
Prosimy o wpisanie klasy sprzętowej w formularzu rejestracyjnym:
– REPETIER
– SEMI-AUTO
Miejsce zawodów: OSPWL Strzepcz
Termin zawodów: 7-8 listopada 2020 r.
portalstrzelecki.pl reprezentuje Organizatora jedynie w zakresie  przyjmowania opłat za udział w zawodach.
W przypadku gdy Kupującym jest Firma prosimy o wpisanie w „uwagach” danych do wystawienia faktury. Faktura zostanie wystawiona przez Organizatora i będzie do odebrania podczas zawodów. 

Organizator odpowie na Wsze ewentualne pytania tutaj: longrangemykita@gmail.com

Brak w magazynie

Opis


Organizatorzy:

Klub Strzelecki KRYZA
Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM

 

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH
MID RANGE MYKITA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Celem zawodów MID RANGE MYKITA jest propagowanie praktycznych, precyzyjnych strzelań karabinowych na średnich dystansach, wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk strzeleckich oraz integracja środowiska strzeleckiego. W trakcie zawodów zostanie wyłoniony najlepszy strzelec.
1.2 Organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki Kryza i Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM.
1.3 Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 7-8 listopada 2020 r. Miejsce: OŚRODEK SZKOLENIA POLIGONOWEGO WOJSK SPECJALNYCH – STRZEPCZ.
Wpisowe: 500 pln. W cenie wpisowego ubezpieczenie NNW, posiłek regeneracyjny w dniu 8.11.2020 r.
1.4 Broń:
– Karabin centralnego zapłonu (repetier lub semi-auto) dopuszczony kaliber: .223 (5,56x45mm)
– Dwie klasy sprzętowe: REPETIER i SEMI-AUTO.
1.5 W zawodach uczestniczyć mogą firmy, instytucje i osoby prywatne posiadające stosowne pozwolenia w zakresie posiadania broni palnej, które zarejestrowały się w wyznaczonym terminie i opłaciły wpisowe.
1.6 Każdy zawodnik, który z przyczyn technicznych lub innych nie zamierza lub nie może przystąpić do kolejnej konkurencji lub zamierza opuścić rejon rozgrywania zawodów jest zobowiązany do zgłoszenia takiego faktu do Sędziego Głównego pod groźbą dyskwalifikacji z całych zawodów.
2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Zawodnicy zobowiązani są do:
– przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
– postępowania zgodnie z regulaminem zawodów oraz opisami torów
– zachowania zgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami FAIR PLAY.
2.2 Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach są zobowiązane do używania środków ochrony wzroku i słuchu podczas wykonywania strzelań.
2.3 Każdą broń w czasie zawodów należy przenosić rozładowaną tzn.:
– bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej broni;
– bez podpiętego magazynka, jeżeli broń jest w takowy wyposażona,
– z lufą skierowaną w górę lub w dół,
– zawsze z zamkiem w tylnym położeniu lub włożoną flagą bezpieczeństwa w komorę nabojową.
– broń można także przenosić w futerałach lub pokrowcach. Jakiekolwiek inne czynności z bronią można
prowadzić tylko na komendę sędziego z lufą skierowaną w stronę wskazaną przez sędziego lub w strefie bezpieczeństwa (SB).
2.4 Strefa bezpieczeństwa (SB) – wyraźnie oznakowane, bezpieczne miejsce przeznaczone do prób, ćwiczenia, sprawdzania, czyszczenia i napraw broni. Zakazane jest operowanie w niej jakąkolwiek amunicją, jej częściami (np. łuskami) lub atrapami pod groźbą dyskwalifikacji.
2.5 Broń zabezpieczona – broń, w której nastawne bezpieczniki inne niż chwytowe są włączone.

2.6 Broń rozładowana – broń, w której komora nabojowa jest pusta oraz nie jest do niej podłączony magazynek.
2.7 Przebieg toru – trwa od momentu komendy sędziego: „Gotowość” oraz następującego po niej komendy „Start” do momentu ogłoszenia, przez sędziego, komendy „Koniec – przerwij ogień”
3. BROŃ I WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA
3.1 Obowiązkowe minimalne wyposażenie zawodnika na czas zawodów:
– broń
– ochrona wzroku i słuchu
– pastorał myśliwski lub monopod / tripod. Może być improwizowany.
– ilość amunicji 60 sztuk, przy założeniu, że cel zostanie trafiony pierwszym strzałem.
3.2 Zawodnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyposażenie, broń oraz amunicję używaną przez siebie w czasie zawodów. Każdy element wyposażenia i broni używany przez zawodnika w czasie zawodów musi być w pełni sprawny, tak aby zawodnik w pełni je kontrolował a tym samym nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa innych uczestników zawodów.
3.3 Broń, amunicja i wyposażenie zawodnika muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa oraz regulaminu strzelnicy.
3.4 W czasie całych zawodów zawodnik musi korzystać z tej samej broni.
3.5 W razie jakichkolwiek wątpliwości Sędzia Główny decyduje o zgodności broni i wyposażenia zawodnika z przepisami bezpieczeństwa oraz regulaminem zawodów, a jego decyzja w tym zakresie jest ostateczna.
3.6 Amunicja: Całkowity zakaz używania amunicji smugowej, przeciwpancernej, zapalającej i innej niedozwolonej do strzelań sportowych.
3.7 ZAWODNIK STAWIAJĄC SIĘ DO ODPRAWY TECHNICZNEJ PRZED ROZPOCZĘCIEM KONKURENCJI,
ZOBOWIĄZANY JEST POSIADAĆ CAŁE WYPOSAŻENIE DO PRZEBIEGU WSZYSTKICH KONKURENCJI.
ZAWODNIK MUSI MIEĆ JE PRZY SOBIE PRZEZ CAŁY CZAS ZAWODÓW.
WYPOSAŻENIE TO BĘDZIE SPRAWDZANE WYRYWKOWO PRZEZ SĘDZIÓW I W WYPADKU BRAKU JAKIEGOKOLWIEK OBOWIĄZKOWEGO ELEMENTU WYPOSAŻENIA ZAWODNIK BĘDZIE OTRZYMYWAŁ KARĘ PROCEDURALNĄ LUB ZOSTANIE ZDYSKWALIFIKOWANY. PO ZAKOŃCZENIU ODPRAWY TECHNICZNEJ I ROZPOCZĘCIU STRZELAŃ, ZAWODNIK NIE BĘDZIE MÓGŁ DOBIERAĆ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA.
3.8 Każdy element wyposażenia pozostawiony na torze strzeleckim przez zawodnika i nie odzyskany przez niego w czasie przebiegu toru zostaje uznany za utracony i nie będzie mógł być użyty w dalszych konkurencjach.
3.9 Dopuszczone jest używanie: dwójnogów przymocowanych do broni, plecaków jako podpórek pod broń, poduszek strzeleckich, wskaźników laserowych, dalmierzy, kalkulatorów balistycznych, termosów itp.😊
3.10 Wszelkie wątpliwości dotyczące wyposażenia będą rozwiązywane przez Sędziego Głównego, którego decyzja jest ostateczna.
4. TORY STRZELECKIE I SPOSÓB OCENIANIA
4.1 Tory będą wymagały od zawodników umiejętności bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią.
4.2 Tory strzeleckie będą od zawodnika wymagały m.in. umiejętności strzelania z różnych postaw, po wysiłku fizycznym, na nieznanych dystansach oraz w ograniczonym czasie.
4.3 O przebiegu toru strzeleckiego zawodnik zostanie poinformowany przed jego rozpoczęciem w sposób pisemny (karta opisu toru) lub ustny (przekazane przez sędziego prowadzącego strzelania na danym torze).
4.4 Rodzaje celów wykorzystywanych w czasie zawodów
– papierowe tarcze;
– cele metalowe.

4.5 Wynik zawodnika na torze wyrażony jako suma punktów za uzyskany czas przebiegu oraz suma punktów uzyskanych za trafienia celów.
4.6 Czas uzyskany przez zawodnika na torze – wyrażony w sekundach, przelicza się na procenty w stosunku do najlepszego wyniku, w jego klasie, na danym torze, który jako punkt odniesienia wynosi 100%. Wynik procentowy oznacza ilość uzyskanych na danym torze przez zawodnika punktów (np.: jeżeli zawodnik X na torze nr 1 uzyskał łączny wynik 60 sekund, a zawodnik Y na tym samym torze uzyskał wynik 50 sekund, wówczas zawodnik Y uzyskuje 100% i odpowiednio 100 punktów, a zawodnik X 83,3%
i odpowiednio 83 punktów).
4.7 Trafienia uzyskane przez zawodnika na torze – wyrażone są w punktach, przelicza się na procenty w stosunku do najlepszego wyniku, w jego klasie, na danym torze, który jako punkt odniesienia wynosi 100%. Wynik procentowy oznacza ilość uzyskanych na danym torze przez zawodnika punktów (np.: jeżeli zawodnik X na torze nr 1 uzyskał łączny wynik 9 punktów, a zawodnik Y na tym samym torze uzyskał wynik 7 punkty, wówczas zawodnik X uzyskuje 100% i odpowiednio 100 punktów, a zawodnik Y 77,7% i odpowiednio 78 punktów).
4.8 Wynik zawodnika w zawodach uzyskuje się sumując wyniki punktowe zawodnika ze wszystkich torów. Wygrywa zawodnik, który zdobył najwięcej punktów. Wszystkie wyniki podawane są zaokrąglane do wartości liczb całkowitych.
4.9 Jeżeli zawodnik w ogóle nie przystąpi do danego toru na zawodach, wówczas uzyskuje on na nim wynik 0 punktów.
4.10 Dokładne opisy torów zostaną przedstawione zawodnikom w dniu zawodów. Dystanse na których będą ustawione cele od 5 m do 700 m.
5. DYSKWALIFIKACJA (DQ)
5.1 Każdorazowo po orzeknięciu dyskwalifikacji wymagane jest zatwierdzenie tego werdyktu przez Sędziego Głównego Zawodów.
5.2 Celowe pozbycie się przez zawodnika ochronników wzroku lub słuchu podczas trwania przebiegu zawsze będzie skutkowało dyskwalifikacją na danym torze.
5.3 Dyskwalifikacja zawsze jest orzekana w przypadku naruszenia przez zawodnika zasad
bezpieczeństwa, a w szczególności:
– „Posługiwania się bronią” poza okresem przebywania w SB lub na torze pod bezpośrednim nadzorem
sędziego i wykonywania wydanych przez niego komend,
– Dopuszczenia do sytuacji, w której wylot lufy broni jest skierowany poza obowiązujące kąty
bezpieczeństwa w czasie przebiegu na torze,
– Nietrzymania palca na zewnątrz kabłąka spustowego w czasie innym niż strzelanie, tj. np. w czasie
ładowania, wymiany magazynka, odkładania i rozładowywania broni,
– Posługiwania się w strefie bezpieczeństwa amunicją lub jej atrapami (w tym nabojami szkolnymi,
treningowymi, łuskami i zbijakami), w stanie luzem bądź zapakowanych w pudełka, załadowanymi
magazynkami i ładowaczami.
– Posiadania przy sobie innej niż rozładowanej i bez podpiętego magazynka broni w jakimkolwiek
momencie poza momentem, wykonywania poleceń sędziego na torze lub dokonywania prób i ćwiczeń z pustymi magazynkami w SB,
– Dyskwalifikacja orzekana jest również w przypadku, gdy zawodnik, odda strzał przypadkowy. Nie uznaje się za strzał przypadkowy strzału, który został spowodowany awarią broni. Przerwany w tej sytuacji przebieg nie będzie kontynuowany (należy taki przebieg zawodnika ocenić wg stanu aktualnego)
a jeżeli awarię taką potwierdzi ocena Sędziego Głównego zawodnik będzie mógł po dokonaniu niezbędnych napraw kontynuować zawody na kolejnych torach.
– Dyskwalifikacja może nastąpić także w przypadku niesportowego zachowania, niedozwolonego zachowania lub użycia niedozwolonego wyposażenia, które w opinii Sędziego Głównego jest niezgodne z regulaminem.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1 Jeżeli w trakcie zawodów powstanie jakakolwiek wątpliwość lub sytuacja nieopisana w regulaminie, głos rozstrzygający i ostateczny należy zawsze do Sędziego Głównego Zawodów.
6.2 Zawody zostaną rozegrane bez względu na panujące warunki hydrometeorologiczne.
6.3 Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność.

6.4 W przypadku rejestracji i wniesienia opłaty startowej zawodnikowi, który rezygnuje ze startu nie przysługuje jej zwrot.
6.5 W przypadku przerwania zawodów w trakcie ich rozgrywania i zamknięciu poligonu z przyczyn niezależnych od organizatora zawodnikom nie przysługuje zwrot wpisowego.
6.6 Polityka prywatności: Startujący oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z późn. zmianami) przez Klub Strzelecki Kryza z siedzibą w Gdyni, od momentu wysłania rejestracji w celach organizacyjnych zawodów strzeleckich MID RANGE MYKITA.FOR FOREIGNERS:
Entry fee: 113 EURO/ 500 PLN. At the buy-in price insurance, regeneration meal on 8th
August. BANK Transfer title: LR Mykita entry fee name/surname of competitor
It is possible to receive an invoice by email after 7 days after the payment. In order to obtain it send a request including the full name of the company and e-mail address to:
longrangemykita@gmail.com  Number of starting places limited.


Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Mid Range Mykita 2020- opłata za uczestnictwo w zawodach”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *